Wspólnota wdziałaniu – Szkolenie dla Pośredników i Zarządców

Twój koszyk:

Termin: 5.03.2024

199,00 259,00  z VAT

Słuchacze, uczestnicy szkolenia otrzymają wzory podstawowych dokumentów, m.in. projekty kluczowych uchwał, projekty regulaminu zebrania rocznego, projekt regulaminu powoływania zarządu wspólnoty, projekt porządku domowego.

TO NIE TYLKO SZKOLENIE, TO INWESTYCJA W ROZWÓJ WAS I WASZEJ FIRMY CZY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ!

CO PRZYNIESIE TO SZKOLENIE ZARZĄDCOM NIERUCHOMOŚCIAMI?

Przewidujemy przejście przez trendy w zachowaniach i praktyki związane z zarządzaniem nieruchomościami. To nie tylko szansa na zdobycie wiedzy, ale także okazja do wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami z rynku gospodarowania nieruchomościami i właścicielami lokali we wspólnotach mieszkaniowych, jednocześnie członków zarządów wspólnot mieszkaniowych.

CO PRZYNIESIE TO SZKOLENIE POŚREDNIKOM W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI?

Przygotuje na wnikliwe spojrzenie na świat wspólnot mieszkaniowych! To szkolenie nie tylko poszerzy dotychczasową wiedzę, ale również dostarczy praktycznych narzędzi do jeszcze skuteczniejszego doradztwa Waszym Klientom.

CO PRZYNIESIE TO SZKOLENIE CZŁONKOM ZARZĄDÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I WŁAŚCICIELOM LOKALI WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIWOYCH?

Szkolenie poświęcone zasadom funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, to wyjątkowa okazja, aby poszerzyć wiedzę, wymienić doświadczenia i zdobyć nowe umiejętności związane z efektywnym zarządzaniem sprawami właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych i zachowaniami właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych.

CO PRZYNIESIE TO SZKOLENIE WSZYSTKIM UCZESTNIKOM?

Uczestnicy zdobędą pełną gamę informacji dotyczących funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, niektórym pozwoli to aktywnie uczestniczyć w procesach decyzyjnych właścicieli lokali czy efektywnym udziale w Zebraniach Rocznych we Wspólnotach Mieszkaniowych, wszystkim szkolenie pomoże zrozumieć skomplikowane kwestie prawne i techniczne związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.

Program Szkolenia:

Panel I: Wprowadzenie Do Zagadnień Dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych

 • Definicja wspólnoty mieszkaniowej i jej geneza
 • Proces powstawania wspólnoty i zasady przynależności

Panel II: Prawa i Obowiązki Właścicieli

 • Organizacja funkcjonowania wspólnoty i regulamin porządku domowego
 • Granice nieruchomości wspólnej i udziały w nieruchomości wspólnej
 • Odpowiedzialność właścicieli i ryzyko utraty prawa własności

Panel III: Zarządzanie Nieruchomością Wspólną

 • Różnice między „małą”, a „dużą” wspólnotą mieszkaniową
 • Struktura organów wspólnoty i rola zarządu
 • Powierzenie zarządu nieruchomością wspólną

Panel IV: Projektowanie Uchwał i Finanse

 • Techniki projektowania „skutecznych” uchwał
 • Ustalanie zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną i na fundusz remontowy
 • Rozliczanie mediów i innych kosztów

Panel V: Organizacja Zebrania Rocznego

 • Zwołanie i organizacja Zebrania Rocznego
 • Rola organów wspólnoty podczas Zebrania Rocznego

Panel VI: Głosowanie Na Zebraniu Rocznym

 • Głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów
 • Prawa małżonków i współwłaścicieli w głosowaniu
 • Pełnomocnictwa i zmiana trybu głosowania
 • Zaskarżanie uchwał

Panel VII: Techniczne Utrzymanie Budynków

 • Przeglądy stanu technicznego budynku
 • Ustalanie potrzeb remontowych i funduszu remontowego

dr nauk społecznych Marek Foriasz – licencjonowany pośrednik i zarządca nieruchomości, wykładowca na wyższych uczelniach, wykładowca na kursach i szkoleniach w Dospon, wieloletni członek Stowarzyszenia Dospon, wieloletni pracownik administracji samorządowej w zakresie zarządzania nieruchomościami i obrotu nieruchomościami, autor artykułów w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Cena szkolenia:

 • dla członków Stowarzyszenia DOSPON: 199 zł
 • dla osób niestowarzyszonych: 259 zł

Termin:

 • 05.03.2024
 • godz. 9:00 – 16:00

Miejsce:

 • Biuro Stowarzyszenia DOSPON
 • ul. Legnicka 46-46a, lok. 16, III p. 54-674 Wrocław

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.
wielkanoc