Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia. Składa się ona z trzech członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

Art. 38 STATUTU DOSPON

Zadaniem Komisji jest:

  1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości i rzetelności,
  2. występowanie do Walnego Zgromadzenia i Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych,
  3. żądanie udzielenia przez Zarząd wyjaśnień z zakresu kontrolowanych spraw,
  4. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu.
zofia stobniak

Zofia Stobniak

krystyna krzesaj

Krystyna Krzesaj

Michał malarz

Michał Malarz