Art. 38 STATUTU DOSPON

Zadaniem Komisji jest:

  1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości i rzetelności,
  2. występowanie do Walnego Zgromadzenia i Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych,
  3. żądanie udzielenia przez Zarząd wyjaśnień z zakresu kontrolowanych spraw,
  4. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu.
wielkanoc