Statut

Statut dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości DOSPON

NAZWA I SIEDZIBA

Art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości DOSPON”. W dalszej części statutu zwane będzie DOSPON lub Stowarzyszeniem. Nazwa skrócona DOSPON może być również używana w zwykłej działalności Stowarzyszenia.

Art. 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.

Art. 4

DOSPON może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności. DOSPON opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu Stowarzyszenia, może jednak zatrudniać pracowników dla prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

Art. 5

Stowarzyszenie ma prawo używać odznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art. 6

Celem działalności DOSPON jest:

 1.  integracja środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami / zarządców nieruchomości,
 2. tworzenie wizerunku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami / zarządzania nieruchomościami jako profesji oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami / zarządcy nieruchomości jako członka odrębnej grupy zawodowej,
 3. reprezentacja interesów członków Stowarzyszenia wobec organów administracji rządowej i samorządowej, innych organów państwowych, organizacji społecznych i gospodarczych, krajowych i zagranicznych,
 4. ochrona interesów członków Stowarzyszenia,
 5. promocja i propagowanie korzystania z usług członków Stowarzyszenia,
 6. wdrażanie standardów zawodowych oraz zasad etycznego postępowania, a także kontrola i egzekwowanie ich przestrzegania,
 7. tworzenie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
 8. dbałość o wysoki poziom usług i kwalifikacji zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami / zarządców nieruchomości
 9. udział w tworzeniu rynku nieruchomości,
 10. opiniodawczy udział w tworzeniu prawa związanego z rynkiem nieruchomości,
  1. edukacja członków Stowarzyszenia oraz pośredników niestowarzyszonych w zakresie obowiązujących przepisów prawa i zasad prowadzenia działalności gospodarczej
  2. edukacja i przygotowanie zawodowe osób starających się o tytuły pośrednika w obrocie nieruchomościami / zarządcy nieruchomości.
 11. prowadzenie własnej działalności gospodarczej w celu realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Art. 7

Cele Stowarzyszenia będą realizowane poprzez:

 1. organizowanie kursów, szkoleń i seminariów dotyczących rynku nieruchomości,
 2. organizowanie i popieranie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
 3. prowadzenie działalności wydawniczej,
 4. zakup nieruchomości pod swoją działalność ze środków finansowych własnych, kredytów bankowych lub innych dostępnych źródeł oraz wynajem nieruchomości na własny rachunek,
 5. podejmowanie innych działań służących celom statutowym Stowarzyszenia.

Art. 8

Stowarzyszenie nie prowadzi samodzielnej działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami / zarządzania nieruchomościami.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 9

Członkowie DOSPON mogą posiadać status:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków oczekujących,
 3. członków wspierających,
 4. członków honorowych.

Art. 10 1.

Członkiem zwyczajnym DOSPON może być osoba fizyczna, która:

 1. posiadała licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami / zarządcy nieruchomości, nadaną w trybie obowiązujących przepisów do dnia 31.12.2013 roku,
 2. uzyskała licencję zawodową w trybie przepisów Regulaminu nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami / Licencji Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest:

 1. złożenie deklaracji członkowskiej do Zarządu,
 2. przedstawienie pisemnej rekomendacji udzielonej przez co najmniej dwóch zwyczajnych członków Stowarzyszenia,
 3. wykonywanie działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami / zarządzania nieruchomościami co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem deklaracji,
 4. spełnienie przez wnioskodawcę kryteriów określonych w Statucie,
 5. przestrzeganie zasad etycznego postępowania i przestrzegania standardów zawodowych
 6. Osoby przyjmowane w poczet członków Stowarzyszenia uzyskują na okres pierwszych 6 miesięcy członkostwa status członków oczekujących. Członkowie oczekujący posiadają prawa i obowiązki przysługujące członkom zwyczajnym, za wyjątkiem uprawnień z art. 13 pkt 1 i 5. Po upływie wymienionego okresu Zarząd Stowarzyszenia podejmie ostateczną uchwałę o przyjęciu członka oczekującego w poczet członków zwyczajnych, jeśli osoba ta wykazała swoim postępowaniem, iż przestrzega zasad etycznego postępowania i standardów zawodowych oraz zwyczajowo przyjętych reguł współpracy pośredników zrzeszonych w DOSPON.
 7. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd w formie uchwały. Od uchwały w przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od doręczenia uchwały. Prawo do złożenia odwołania przysługuje wnioskodawcy oraz każdemu członkowi DOSPON.
 8. Założyciele Stowarzyszenia stają się jego pierwszymi członkami zwyczajnymi.

Art. 11.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wspomaga działalność DOSPON, w szczególności poprzez udzielanie Stowarzyszeniu wszechstronnej pomocy, w tym także pomocy finansowej.

Przyjęcie członka wspierającego do Stowarzyszenia następuje po przedstawieniu pisemnego wniosku (deklaracji członkowskiej) przez kandydata oraz podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd. Prawo do złożenia odwołania od uchwały w przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia przysługuje wnioskodawcy oraz każdemu członkowi DOSPON w terminie 14 dni od doręczenia uchwały.

Członek wspierający może działać również przez przedstawiciela.

Art. 12.

Członkiem honorowym DOSPON może być osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia.

Nadanie godności członka honorowego, jak również pozbawienie członkostwa następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu.

Art. 13 Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów DOSPON,
 2. brania udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia członków, składania wniosków oraz propozycji uchwał,
 3. brania udziału w pracach komisji problemowych i zespołów roboczych – stałych i okresowych,
 4. uczestnictwa we wszelkich spotkaniach, szkoleniach, konferencjach i sympozjach organizowanych przez DOSPON,
 5. używania znaków Stowarzyszenia.

Art. 14

Członek wspierający oraz honorowy mają prawo do:

 1. uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym, w szczególności zgłaszania postulatów i wniosków,
 2. uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia członków oraz w pracach komisji problemowych i zespołów roboczych,
 3. uczestnictwa we wszelkich spotkaniach, szkoleniach, konferencjach i sympozjach organizowanych przez DOSPON,
 4. używania znaków Stowarzyszenia w sposób uzgodniony z Zarządem.

Art. 15

Członkowie zwyczajni DOSPON obowiązani są do:

 1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał organów DOSPON,
 2. aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
 3. przestrzegania zasad etycznego postępowania oraz standardów zawodowych
 4. przyczyniania się do osiągania celów DOSPON,
 5. terminowego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

Art. 16

Członkowie wspierający oraz honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich chyba, że w poszczególnych przypadkach w stosunku do członków wspierających Zarząd podejmie uchwałę o odmiennej treści.

Art.17

Członkostwo w DOSPON ustaje na skutek:

 1. wniosku członka, śmierci członka, likwidacji w przypadku osób prawnych, utraty licencji nadanej w trybie przepisów Regulaminu nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Licencji Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (dotyczy członków zwyczajnych) – i w tych przypadkach fakt ustania członkostwa potwierdza Zarząd uchwałą,
 2. podjęcia przez Zarząd uchwały o skreśleniu członka z powodu:
  1. niewypełniania obowiązków członka, w szczególności naruszenia standardów zawodowych i zasad etycznego postępowania – w tym przypadku na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Komisji Etyki i standardów zawodowych raz zalegania z płatnościami składek za okres dłuższy niż trzy miesiące po uprzednim wezwaniu do zapłaty,
  2. wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały o skreśleniu.

ORGANY STOWARZYSZENIA

Art. 18

Organami DOSPON są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński,
 5. Komisja Edukacji,
 6. Komisja Etyki i standardów zawodowych

Art. 19.

Kadencja wszystkich organów DOSPON wybieralnych przez Walne Zgromadzenie trwa trzy lata i wygasa z chwilą wyboru nowego składu organów.

Wybór członków organów, w tym ich Przewodniczących odbywa się w głosowaniu tajnym.

Członkowie organów pełnią swoje funkcje społecznie, mogą jednak uzyskać zwrot poniesionych kosztów.

Nie można łączyć funkcji w organach DOSPON wybieralnych przez Walne Zgromadzenie.

Art. 20.

Uchwały wszystkich organów DOSPON, z wyjątkiem spraw szczegółowych przewidzianych w niniejszym statucie, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego organu.

Organy Stowarzyszenia w każdej sprawie mogą uchwalić tajność głosowania.

WALNE ZGROMADZENIE

Art. 21.

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem DOSPON.
 2. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo do jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu.
 4. Członek zwyczajny jest obowiązany do udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być jedynie członek zwyczajny Stowarzyszenia.

Art. 22

Walne Zgromadzenie zbiera się przynajmniej raz do roku najpóźniej do dnia 30 kwietnia.

Art. 23.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub co najmniej 1/5 liczby członków Stowarzyszenia. Zarząd może zwołać takie Zgromadzenie z własnej inicjatywy w miarę potrzeby.
 2. Uprawniony podmiot składa pisemny wniosek do Zarządu wraz z uzasadnieniem.
 3. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w terminie określonym w art. 24 składający wniosek mogą samodzielnie zwołać takie Zgromadzenie.

Art. 24.

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków pisemnie, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, w każdym przypadku za potwierdzeniem, na co najmniej 14 dni przed Zgromadzeniem.
 2. Zarząd wyznaczy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie trzech tygodni od daty zgłoszenia wniosku, a o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powiadomi członków pisemnie, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną na co najmniej 7 dni przed Zgromadzeniem. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje sprawy zgłoszone we wniosku.
 3. Porządki obrad Walnych Zgromadzeń mogą być poszerzane o dodatkowe punkty na żądanie co najmniej 1/3 obecnych na Zgromadzeniu. Art. 25 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. wybór Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz jej Przewodniczącego, członków Sądu Koleżeńskiego oraz jego Przewodniczącego, uzupełnianie ich składów, jak również odwoływanie członków wymienionych organów,
  2. określanie głównych kierunków działania DOSPON,
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań wybieralnych organów DOSPON, 4) udzielanie absolutorium Zarządowi,
  4. zmiana statutu,
  5. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, regulaminu pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, uchwalanie aktów wewnątrzorganizacyjnych obowiązujących członków Stowarzyszenia,
  6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w sprawach przewidzianych w Statucie,
  7. tworzenie stałych i okresowych komisji,
  8. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
  9. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
  10. uchwalanie zasad powołania biura Stowarzyszenia,
  11. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,
  12. rozwiązanie DOSPON

Art. 26.

 1. W przypadku braku quorum (art. 20) Zarząd wyznaczy nowy termin Walnego Zgromadzenia 30 minut po pierwszym terminie.
 2. W drugim terminie Walne Zgromadzenie jest władne podjąć uchwały bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się również do art. 27 statutu.

Art. 27

Uchwały dotyczące zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i odwołania wybieralnych władz muszą zapaść większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 28

Wnioski, co do porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członkowie mogą składać pisemnie przed zatwierdzeniem porządku.

ZARZĄD

Art. 29

Zarząd Stowarzyszenia składa się z siedmiu członków w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i dwóch członków.

Art. 30

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą działalnością, reprezentuje Stowarzyszenie wobec osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym organów administracji rządowej i samorządowej, innych organów państwowych oraz innych organizacji i stowarzyszeń.

Art. 31

Do składania oświadczeń oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes zawsze łącznie z jednym z pozostałych członków Zarządu.

Art. 32

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych, oczekujących i wspierających,
 2. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, w tym egzekwowanie składek członkowskich,
 3. wybór członków Komisji Edukacji oraz Komisji Etyki i standardów zawodowych oraz zatwierdzanie regulaminów ich pracy,
 4. powoływanie komisji problemowych innych niż statutowe oraz zespołów roboczych, wybór ich członków oraz zatwierdzanie regulaminów ich pracy.
 5. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń oraz do organizacji krajowych i zagranicznych,
 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego Stowarzyszenia,
 7. składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia o nadanie i odebranie członkostwa honorowego.

Art. 33

Obowiązkiem Zarządu jest zwołanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdego roku najpóźniej do dnia 30 kwietnia.

Art. 34

Zarząd zobowiązany jest do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z działalności Zarządu, bilansu i sprawozdania finansowego.

Art. 35.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch innych członków Zarządu może zwołać dodatkowe posiedzenie W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym delegowani członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Etyki i standardów zawodowych ,Komisji Edukacji w sprawach tematycznie związanych z zakresem pracy wymienionych organów oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

Art. 36.

 1. Zarząd do wykonywania swoich funkcji kierowania stowarzyszeniem może zatrudnić niezbędny personel. Prace biura nadzoruje Prezes lub Wiceprezes DOSPON.
 2. Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

KOMISJA REWIZYJNA

Art. 37.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia. Składa się ona z trzech członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

Art. 38

Zadaniem Komisji jest:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości i rzetelności,
 2. występowanie do Walnego Zgromadzenia i Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych,
 3. żądanie udzielenia przez Zarząd wyjaśnień z zakresu kontrolowanych spraw,
 4. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu.

SĄD KOLEŻEŃSKI

Art. 39

Sąd Koleżeński składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Art. 40.

Sąd Koleżeński powoływany jest do rozstrzygania spraw związanych z nieprzestrzeganiem Statutu, standardów zawodowych oraz zasad etycznego postępowania, a także sporów pomiędzy członkami DOSPON, członkami a organami DOSPON oraz między członkami DOSPON a ich klientami.

Art. 41

Tryb działania Sądu określa regulamin uchwalony i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. KOMISJA EDUKACJI ORAZ KOMISJA ETYKI I STANDARDÓW ZAWODOWYCH

Art. 42

Zasady działania, organizacji i skład Komisji Edukacji oraz Komisji Etyki i standardów zawodowych określa regulamin tych komisji zatwierdzony przez Zarząd.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Art. 43

Na majątek DOSPON składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 44

Fundusze DOSPON stanowią:

 1. wpisowe i składki członkowskie,
 2. dotacje i subwencje,
 3. wpływy z działalności statutowej,
 4. darowizny, zapisy itp.,
 5. wpływy z działalności gospodarczej wykorzystywane na cele statutowe.

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

Art. 45

Decyzję o rozwiązaniu DOSPON może jedynie podjąć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie specjalnie w tym celu zwołane.

Art. 46

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o który mowa w

art.45

określi w uchwale cel, na który przeznaczony zostanie majątek DOSPON oraz powoła komisję likwidacyjną.

Art. 47

Niniejszy Statut został uchwalony przez członków założycieli Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 czerwca 1994 roku we Wrocławiu.Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uprzednio oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 12 grudnia 2013 roku.

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI i ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI DOSPON

Sąd Koleżeński Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości DOSPON z siedzibą we Wrocławiu działa na podstawie statutu i uchwalonego niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ I

Kompetencje i zasady działania Sądu Koleżeńskiego

§1

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. rozstrzyganie spraw związanych z nieprzestrzeganiem i naruszaniem Statutu oraz uchwał jego organów, standardów zawodowych oraz zasad etycznego postępowania, a także sporów pomiędzy członkami DOSPON, członkami a organami DOSPON oraz między członkami DOSPON a ich klientami;
 2. orzekanie w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji organów Stowarzyszenia;
 3. występowanie do poszczególnych organów Stowarzyszenia z wnioskami o podjęcie czynności mających na celu usunięcie ujemnych zjawisk będących przyczyną sporów i nieporozumień;
 4. orzekanie w sprawach wynikających z naruszenia zasad współżycia społecznego w Stowarzyszeniu;
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Komisji Etyki i standardów zawodowych o przekazaniu sprawy do Sądu Koleżeńskiego lub odmowie jej przekazania.

§ 2

Sąd Koleżeński działa z własnej inicjatywy oraz rozpatruje sprawy przekazane mu przez Komisję Etyki i standardów zawodowych

§3

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Skarżącym- rozumie się przez to osobę lub organ stowarzyszenia, który wniósł skargę,
 2. Obwinionym- rozumie się przez to osobę lub organ stowarzyszenia, na który skarga została złożona

§ 4

Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem w szczególności następujących zasad:

 1. domniemania niewinności (nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść obwinionego)
 2. kontradyktoryjności (równości stron),
 3. obiektywizmu (bezstronności),
 4. prawa do obrony w sprawie i reprezentowania swojego stanowiska
 5. udowodnienia przez stronę okoliczności, na które się powołuje,
 6. instancyjności czyli możliwości odwołania się od nieprawomocnych orzeczeń do Walnego Zgromadzenia

ROZDZIAŁ II DOSPON

Kadencja i skład Sądu Koleżeńskiego

§5

Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa trzy lata i wygasa z chwilą wyboru nowego składu Sądu Koleżeńskiego.

§ 6

 1. Sąd Koleżeński składa się z 5 do 7 członków.
 2. Członków Sądu Koleżeńskiego, w tym jego Przewodniczącego powołuje Walne Zgromadzenie.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie na pierwszym ogólnym zebraniu Sądu Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 7

 1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy kolegialnie w składzie trzyosobowym.
 2. Zespołem rozpatrującym sprawy kieruje, wyznaczony przez Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego spośród członków Sądu Koleżeńskiego, przewodniczący składu sądzącego.
 3. W każdej sprawie rozpatrywanej przez Sąd Koleżeński może brać udział Przewodniczący lub Zastępca przewodniczącego Komisji Etyki i standardów zawodowych
 4. Przewodniczący lub Zastępca przewodniczącego Komisji Etyki i standardów zawodowych reprezentuje w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim interes społeczny, również popiera wniesione przez Komisję Etyki i standardów zawodowych sprawy.

ROZDZIAŁ III

Skład zespołu orzekającego i wyłączenie członka zespołu orzekającego

§ 8

Skład zespołu orzekającego do rozstrzygnięcia oznaczonej sprawy oraz wyznaczenie terminu i godziny posiedzenia określa przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub jego zastępca.

§ 9

 1. Termin oraz miejsce rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy powinien być wyznaczony w ciągu 30 dni od jej wniesienia.
 2. Sąd Koleżeński zawiadamia – wzywa pismem za potwierdzeniem odbioru zainteresowane osoby do przybycia w wyznaczonym terminie i miejscu na rozprawę Sądu Koleżeńskiego, na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 3. Siedzibą Sądu Koleżeńskiego jest aktualny lokal stanowiący siedzibę Stowarzyszenia.
 4. Sprawy rozpatrywane są w siedzibie Sądu Koleżeńskiego lub wyjątkowo po zawiadomieniu stron w innym lokalu.

§ 10

 1. Członek zespołu orzekającego może być wyłączony ze sprawy na wniosek zainteresowanej osoby lub z własnej inicjatywy w razie uzasadnionych obaw co do bezstronności. Wyłączenie następuje z urzędu, wtedy gdy pozostaje on w stosunku zależności lub nadrzędności służbowej do strony, a także pokrewieństwa lub powinowactwa.
 2. O wyłączeniu członka rozstrzygają pozostali członkowie składu orzekającego. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub jego zastępca wyznacza innego członka składu orzekającego do wzięcia udziału w rozpatrywaniu danej sprawy.

ROZDZIAŁ IV

Rozpatrywanie spraw i posiedzenia Sądu Koleżeńskiego

§ 11

 1. Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy na rozprawie, bądź posiedzeniu niejawnym.
 2. Rozprawy Sądu Koleżeńskiego odbywają się ustnie i jawnie.
 3. Skład orzekający na wniosek strony może wyłączyć jawność całości lub części rozprawy.
 4. Skład orzekający z urzędu ogranicza jawność rozpatrzenia sprawy, gdy dotyczy ona drażliwych kwestii życia osobistego lub w sprawach o zniewagę i pomówienie.

§12

Sąd Koleżeński zapoznaje się z materiałem dowodowym przekazanym mu wraz ze skargą przez Komisję Etyki i Standardów Zawodowych. Sąd Koleżeński może również wezwać Strony postępowania do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Brak odpowiedzi na wezwanie przez Stronę wnoszącą skargę w powyższym terminie może spowodować jej oddalenie bez przeprowadzenia rozprawy.

§13

 1. Sąd Koleżeński nie rozpoznaje spraw, w których toczy się postępowanie przed sądem powszechnym.
 2. Sąd Koleżeński na posiedzeniu niejawnym odmawia rozpatrzenia sprawy lub orzeka o umorzeniu postępowania, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy jest z określonych uzasadnionych powodów niemożliwe lub strony zawarły ugodę na piśmie lub postępowanie w danej sprawie zakończyło się wcześniej prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego. W takim przypadku Sąd Koleżeński o przyczynie nie rozpoznania sprawy powiadamia strony postępowania.

§14

 1. Sąd Koleżeński może rozpoznać skargę na posiedzeniu niejawnym jeżeli skarga jest oczywiście bezzasadna.
 2. Przed wydaniem orzeczenia, o którym mowa powyżej Sąd może wezwać skarżącego w terminie 7 dni do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Brak odpowiedzi skarżącego na wezwanie w powyższym terminie może spowodować oddalenie skargi.
 3. W powyższym przypadku Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie i doręcza je stronom pouczając o terminie i sposobie zaskarżenia.

ROZDZIAŁ V Rozprawa

§ 15

 1. Rozprawa jest jawna.
 2. Przewodniczący składu orzekającego otwiera i prowadzi rozprawę.
 3. Rozprawę rozpoczyna się od wywołania sprawy, następnie przewodniczący składu orzekającego sprawdza, czy osoby wezwane i zawiadomione o terminie i miejscu rozprawy stawiły się, oraz czy nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy
 4. Przewodniczący składu orzekającego czuwa nad jego prawidłowym, poważnym i sprawnym przebiegiem, zwracając uwagę, aby w toku rozprawy zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy, przemawiające zarówno na korzyść, jak i niekorzyść obwinionego.
 5. Sąd na każdym etapie postępowania nakłania strony do zawarcia ugody.

§ 16

 1. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego, któremu doręczono wezwanie na rozprawę, przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie rozprawy zaocznie.Nie dotyczy to sytuacji, gdy skład orzekający uznał obecność obwinionego na rozprawie za konieczną – wówczas rozprawę się odracza.
 2. Nieusprawiedliwiona nieobecność skarżącego nie tamuje biegu postępowania.
 3. W razie usprawiedliwionej nieobecności stron Sąd może przeprowadzić postępowanie dowodowe, chyba że Strona się temu sprzeciwia. Wówczas Sąd odracza postępowanie.
 4. W razie dwukrotnej usprawiedliwionej nieobecności stron Sąd może pouczyć strony o prawie do nadesłania swoich wyjaśnień w terminie 7 dni na piśmie. Wyjaśnienia te podlegają odczytaniu na rozprawie. Kolejna rozprawa może toczyć się i zakończyć pod nieobecność stron.
 5. W imieniu strony może występować upoważniony pełnomocnik.

ROZDZIAŁ VI Postępowanie dowodowe

§ 17

 1. Rozpoczynając postępowanie dowodowe przewodniczący składu orzekającego zapoznaje obwinionego z treścią zarzucanego mu czynu.
 2. Po upewnieniu się, że obwiniony zrozumiał treść zarzutu, przewodniczący pyta go, czy uznaje zasadność skargi i czy chce złożyć wyjaśnienia.
 3. Obwinionemu przysługuje prawo udziału we wszystkich czynnościach postępowania dowodowego – zadawania pytań osobom przesłuchiwanym – składania wyjaśnień co do poszczególnych dowodów, wglądu w akta sprawy. O uprawnieniach tych Przewodniczący poucza na pierwszej rozprawie.
 4. Dowody na poparcie zarzutu powinny być przeprowadzone przed dowodami służącymi do obrony. Obwinionemu przysługuje prawo zabrania głosu jako ostatniemu.
 5. Świadków przesłuchuje się podczas nieobecności innych świadków, którzy jeszcze nie składali zeznań.
 6. Przewodniczący składu orzekającego uchyla pytania, które uznaje za nieistotne w sprawie. Na zarządzenie przewodniczącego służy odwołanie do całego składu orzekającego.
 7. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, przewodniczący składu orzekającego zamyka postępowanie dowodowe i udziela głosu stronom, zarządza przerwę celem odbycia narady i wydania orzeczenia.

§ 18

 1. Z przebiegu rozprawy i posiedzenia niejawnego sporządza się protokół.
 2. Sąd Koleżeński prowadzi rejestr spraw i dokumentację.
 3. Postępowania nie wszczyna się po upływie trzech roku od dnia popełnienia czynu będącego przedmiotem rozpoznania .Wszczęcie postępowania przerywa bieg terminu przedawnienia. Wszczęcie postępowania następuje z dnie m wpłynięcia skargi do DOSPON-u.
 4. Orzeczenie o zastosowaniu środka dyscyplinarnego po upływie jednego roku od dnia uprawomocnienia się ulega zatarciu.
 5. Orzeczenie o zastosowaniu kary dyscyplinarnej po upływie trzech lat od dnia uprawomocnienia się ulega zatarciu.

ROZDZIAŁ VII Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego

§19

 1. Skład orzekający rozstrzyga sprawę na podstawie zebranego materiału zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego składu orzekającego.
 3. Naradą i głosowaniem kieruje przewodniczący.
 4. Członek składu orzekającego, który głosował przeciw uznaniu skargi za zasadna, może powstrzymać się od głosowania nad karą bądź środkiem dyscyplinarnym – wówczas głos ten przyłącza się do zdania najprzychylniejszego dla obwinionego.
 5. Orzeczenie podpisuje cały skład orzekający, nie wyłączając przegłosowanego, który podpisuje orzeczenie i ma prawo zaznaczyć na nim swoje zdanie odrębne.
 6. Odpis orzeczenia doręczany stronom podpisuje Przewodniczący, jego Zastępca lub Sekretarz Sądu.

§20

Skład orzekający wydaje orzeczenie w formie pisemnej:

 1. o odmowie rozpatrzenia sprawy
 2. o umorzeniu postępowania
 3. o oddaleniu skargi
 4. o uznaniu skargi za zasadną z wymierzeniem kary
 5. o uznaniu skargi za zasadną i jednoczesnym odstąpieniu od wymierzenia kary.

§21

 1. Orzeczenie o oddaleniu skargi skład orzekający wydaje, jeżeli w toku postępowania dowodowego nie potwierdziły się zarzuty przedstawione obwinionemu.
 2. Orzeczenie o umorzeniu postępowania skład orzekający wydaje, jeżeli w toku postępowania dowodowego stwierdzono brak danych dostatecznie uzasadniających popełnienie zarzucanego czynu.

§22

Orzeczenie powinno zawierać:

 1. oznaczenie Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia, które je wydało, imiona i nazwiska składu orzekającego, protokolanta,
 2. datę i miejsce wydania orzeczenia,
 3. imię i nazwisko stron postępowania (skarżącego i obwinionego),
 4. określenie czynu zarzucanego obwinionemu oraz wskazanie naruszonego przepisu statutu, regulaminu lub uchwał organów Stowarzyszenia, standardów zawodowych i zasad etycznego postępowania
 5. rodzaj rozstrzygnięcia
 6. pouczenie o trybie i terminie odwołania.

§23

 1. Orzeczenie wydane w wyniku rozprawy ogłasza się jawnie po zakończeniu narady i poucza się strony o sposobie i terminie odwołania.
 2. Jeżeli obwiniony po złożeniu wyjaśnień samowolnie opuścił miejsce rozprawy przed jej zakończeniem, rozstrzygnięcie ogłasza się bez jego obecności odnotowując ten fakt w protokole rozprawy.
 3. Orzeczenie doręcza się niezwłocznie Stronom postępowania nieobecnym przy ogłoszeniu orzeczenia wraz z pouczeniem o sposobie i terminie odwołania.
 4. Pkt 3 stosuje się odpowiednio do orzeczeń wydanych na posiedzeniu niejawnym.

§24

 1. Strony mogą w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia na piśmie.
 2. Stronom przysługuje w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu uzasadnienia odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna
 3. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego nie zaskarżone w terminie oznaczonym w pkt 2 niniejszego paragrafu jest prawomocne.

ROZDZIAŁ VII I Kary i środki dyscyplinarne

§25

 1. Sąd Koleżeński może stosować następujące kary dyscyplinarne :
  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. wykluczenia ze Stowarzyszenia,
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia i wystąpienia do właściwego organu z wnioskiem o pozbawienie lub zawieszenie licencji zawodowej.
 2. Sąd Koleżeński może stosować następujące środki dyscyplinarne:
  1. zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego,
  2. zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody pod rygorem wykluczenia ze stowarzyszenia
  3. podanie informacji o wymierzonej karze dyscyplinarnej do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia.

§26

 1. Za popełnione przewinienie można wymierzyć tylko jedną karę dyscyplinarną.
 2. Za popełnienie kilku przewinień objętych jedną sprawą można wymierzyć jedną karę dyscyplinarną odpowiednio surowszą.
 3. Niezależnie od liczby przewinień objętych jedną sprawą można zastosować jeden lub więcej środków dyscyplinarnych.
 4. Środek dyscyplinarny można zastosować samoistnie albo obok kary dyscyplinarnej.
 5. Jeżeli wystarczające jest zwrócenie uwagi lub przeprowadzenie rozmowy ostrzegawczej albo zastosowanie środków dyscyplinarnych, można odstąpić od wymierzania kary.

ROZDZIAŁ IX Postanowienia końcowe

§ 27

Sąd Koleżeński składa na Walnym Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności.

§ 28

Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 12.05.2004 r.i wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Walnego Zgromadzenia DOSPON w dniu 12.12.2013 r.

wielkanoc