Karta praw klienta pośrednika

pfron

Kartę Praw Klienta Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Polska Federacja Rynku Nieruchomości przedstawiła po raz pierwszy na odbywającym się w listopadzie 2006, XII Kongresie Rynku Nieruchomości. Wtedy to kartę podpisały pierwsze Stowarzyszenia i pierwsze Firmy.

POŚREDNIK w Obrocie Nieruchomościami to wykształcony, stale podnoszący swoje kwalifikacje i pilnie śledzący trendy rynkowe profesjonalista, którego umiejętności i wiedza umożliwiają Klientowi wyniesienie oczekiwanej przez niego korzyści z zawartej transakcji obrotu nieruchomością. Pośrednik jest zobowiązany podpisać z Klientem umowę o pośrednictwo; poprzez podpisanie umowy Klient staje się Zamawiającym.

Klient ma prawo być obsługiwanym przez Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami, który:

 • Dołożył starań, aby poznać i zrozumieć potrzeby i cele, którymi się kieruje Klient,
 • Wykonuje czynności zawodowe na rzecz Klienta, z którym wiąże go umowa pośrednictwa,
 • Zna rynek nieruchomości i panujące na tym rynku trendy dotyczące zamawianej przez Klienta usługi pośrednictwa,
 • Dostarcza Klientowi istotnych informacji mających wpływ na możliwość osiągnięcia zamierzonego przez Klienta celu,
 • Realnie ocenia możliwość zrealizowania usługi pośrednictwa,
 • Zapewni marketing w zakresie zamówionej usługi pośrednictwa,
 • Przy realizacji usługi pośrednictwa korzysta z systemu wymiany ofert pomiędzy Pośrednikami,
 • Przy realizacji usługi pośrednictwa współpracuje z innymi Pośrednikami w celu zapewnienia Klientowi optymalnego dostępu do ofert,
 • Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Klient ma prawo otrzymania wyczerpującej informacji o:

 • Przedsiębiorcy odpowiedzialnym za wykonanie usługi pośrednictwa zawartej w umowie o pośrednictwo,
 • Zakresie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy, za ewentualne szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • Zakresie pełnomocnictw udzielonych przez przedsiębiorcę osobom pracującym w firmie.

Klient ma prawo żądać wystawienia faktury za wykonaną usługę wynikającą z umowy pośrednictwa.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości gwarantuje, że postanowienia Karty Praw Klienta są w tej firmie przestrzegane.

Ewentualne skargi należy składać na adres: federacja@pfrn.pl

wielkanoc