Zarządzanie nieruchomościami czas zacząć. Skuteczne dbanie o interesy zarządcy nieruchomości

Twój koszyk:

Termin: 19.04.2023

149,00 199,00  z VAT

dr nauk społecznych Marek Foriasz – licencjonowany pośrednik i zarządca nieruchomości, wykładowca na wyższych uczelniach, wykładowca na kursach i szkoleniach w Dospon, wieloletni członek Stowarzyszenia Dospon, wieloletni pracownik administracji samorządowej w zakresie zarządzania nieruchomościami i obrotu nieruchomościami, autor artykułów w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Na szkoleniu zwrócimy uwagę:

 • Na ofertę o zarządzanie nieruchomością klienta. Oferta czy obietnica.
  • Czy klient dowiedział się od oferenta, jaki zakres usługi będzie świadczony,
  • Czy klient dowiedział się jaka będzie jego rola w zarządzaniu nieruchomością klienta,
  • Czy klient ma przygotowaną strukturę do współpracy z zarządcą nieruchomości.
 • Umowa jako zgodne oświadczenie woli stron.
  • Czy klient jest świadomy swojej odpowiedzialności jaka na nim spoczywa w procesie zarządzania nieruchomością,
  • Czy ustalono skutki niewywiązywania się z obowiązków stron,
  • czy obowiązki są symetryczne,
  • Umowa na czas zamknięty, czy czas nieokreślony
 • Co klient zapewnia zarządcy nieruchomości.
  • Dostęp do nieruchomości,
  • dokumentacja,
 • Jak rozpocząć proces zarządzania nieruchomością. Przejęcie nieruchomości do zarządzania – atut czy kłopot.
 • Plan zarządzania nieruchomością. Od tego zaczyna się zarządzanie.

Podczas części warsztatowej wspólnie:

 • Oszacujemy ogólny stan przykładowej nieruchomości,
 • Oszacujemy stan szczegółowy degradacji przykładowej nieruchomości,
 • Oszacujemy potrzeby remontowe i je wycenimy.

Cena szkolenia:

 • Dla członków stowarzyszenia 149 zł
 • Dla niestowarzyszonych 199 zł

Termin: 19.04.2023 r., godz. 10:00 – 15:00

Miejsce:

Biuro Stowarzyszenia Dospon, ul. Legnicka 46-46a, lok. 16, III p. 54-674 Wrocław

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.
wielkanoc