Zarządca nieruchomości PFRN

Twój koszyk:

Harmonogram zajęć:

7 – 8.10.2023

14- 15.10.2023

21- 22.10.2023

28- 29.10.2023

2 100,00  z VAT

Zajęcia będą prowadzone w biurze stowarzyszenia przy ul. Legnickiej 46-46a, lok.16 we Wrocławiu.

7 – 8.10.2023

14- 15.10.2023

21- 22.10.2023

28- 29.10.2023

Kursy realizowane w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego pośrednika w obrocie nieruchomościami / zarządcy nieruchomości – zatwierdzonego przez CEPI (Europejską Radę Nieruchomości). Kursy składają się z 60 godzin edukacyjnych.

PRAKTYCZNA WIEDZA O NIERUCHOMOŚCIACH potwierdzona europejskim certyfikatem.

Kurs realizowany w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego pośrednika w obrocie nieruchomościami / zarządcy nieruchomości – zatwierdzonego przez CEPI (Europejską Radę Nieruchomości). Kurs na pośrednika w obrocie nieruchomościami składa się z 60 godzin edukacyjnych, z czego na wykłady przeznaczono 37 godzin, a na ćwiczenia 23 godziny.

Dla kogo kierowane są kursy i czego wymagamy od uczestników?

Musisz mieć minimum średnie wykształcenie, aby móc podejść do egzaminu i otrzymać licencję PFRN. Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne ze wpisaniem do Centralnego Rejestru PFRN, a tym samym uzyskaniem licencji PFRN – Pośrednika w obrocie nieruchomościami/ Zarządcy Nieruchomosci.

Polecamy go osobom, które są zainteresowane prowadzeniem działalności lub podjęciem pracy w biurze obrotu nieruchomościami, chcą zdobyć wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządca Nieruchomości.
Pracujesz w zawodzie i chcesz podnieść swoje kwalifikacje, być na bieżąco z najnowszymi ustawami i przepisami.

Po kursach uczestnicy posiądą kompetencje potrzebne do tworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji z klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami.

Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień nieruchomości. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Program edukacyjny – pobierz

Koszt kursu – 2100,00 zł

Koszt kursu obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • egzamin w formie testu,
 • nadanie licencji Pośrednika PFRN lub Zarządcy PFRN po zdanym egzaminie,
 • wpis do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN,
 • zaświadczenie o ukończonym kursie.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 29 września 2023 r.  WRAZ Z DOWODEM WPŁATY.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

ZASTRZEGAMY MOŻLIWOŚĆ ZMIANY FORMY I TERMINÓW KURSÓW W PRZYPADKU MAŁEJ LICZBY UCZESTNIKÓW.

 

Regulamin nadawania Licencji Pośrednika i Zarządcy PFRN – przyjety przez Rade Krajowa PFRN – pobierz

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Inne wydarzenia DOSPON