Webinar – Świadectwa charakterystyki energetycznej w świetle nowych przepisów

Twój koszyk:

Termin: 21.04.2023

Na spotkaniu dowiemy się co zmienia ustawa, która wejdzie w życie 28.04.2023 roku.

 • Kto ma obowiązek posiadania świadectwa energetycznego?
 • Które budynki są zwolnione z obowiązku certyfikacji energetycznej?
 • Na ile lat jest ważne świadectwo?
 • Jakie są kary za brak świadectwa energetycznego?
 • Jakie informacje należy umieszczać w ogłoszeniu o sprzedaży i wynajmie ze świadectwa energetycznego?
 • Czym są świadectwa energetyczne/ certyfikaty energetyczne i umieszczone na nich wskaźniki?
 1. wskaźnik EU
 2. wskaźnik EK
 3. wskaźnik EP
 • udział odnawialnych źródeł energii U oze %
 • jednostkowa wielkość emisji CO2 czyli ECO2 t CO2/(m 2∙rok)
 • Nieodnawialna energia pierwotna
 • Zmieniające się warunki techniczne
 • Dane do świadectwa energetycznego – opis formularza

 

ClickMeeting

Spotkanie na żywo odbędzie się na platformie szkoleniowej ClickMeeting o godz. 12:00 i potrwa około godziny (zaproszenia do uczestnictwa będą wysyłane na maila).

Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia, liczba miejsc ograniczona.

Dla członków stowarzyszenia uczestnictwo jest bezpłatne.

Pozostałe osoby cena 99,00 zł.

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Aktalne wydarzenia DOSPON

wielkanoc