Warsztaty z pisania umów najmu lokali mieszkalnych

Twój koszyk:

20 CZERWCA 2022r. w godz. 9:00 – 15:00

0,00 390,00  z VAT

Stacjonarne warsztaty odbędą się 20 CZERWCA 2022r. w godz. 9:00 – 15:00 w biurze Stowarzyszenia Dospon

ul. Legnicka 46-46a, lok.16 we Wrocławiu, IIIp.

Stacjonarne, limitowane warsztaty z pisania umów najmu lokali mieszkalnych.

Na tym szkoleniu napiszesz umowę najmu krok po kroku. Szczegółowo zostaną omówione zapisy umowy, jak również otrzymasz wzór umowy najmu okazjonalnego. Uwaga – grupa będzie pracować na prezentowanym wzorze umowy najmu okazjonalnego.

Limitowana ilość uczestników zapewni możliwość indywidualnej pracy z wykładowcą.

Wykładowca:

Ewa Klos –Rychter radca prawny – jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada zawodowy tytułu pośrednika w obrocie nieruchomościami – licencja nr 2770, nadana w trybie państwowym w roku 2001. Od 1998 roku zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalista w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości. Właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS.

Uznany wykładowca w zakresie prawa nieruchomościami na wyższych uczelniach – stała współpraca z Wrocławskim Uniwersytetem Przyrodniczym. Wykładowca na licznych szkoleniach, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie obrotu nieruchomościami. Autorka wielu publikacji dotyczących m. in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości, instytucji związanych z nieruchomościami.

W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Medalu XX – lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości. Obecnie stanowi prawnicze wsparcie Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, jest członkiem Komisji Prawnej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Program warsztatów:

„Umowa najmu lokalu mieszkalnego, ze szczególnym uwzględnieniem najmu okazjonalnego”.

 1. Wprowadzenie-treść umowy najmu, zasadnicze cechy umowy, forma umowy najmu i czas jej trwania.
 2. Rodzaje umów najmu- najem okazjonalny, instytucjonalny, standardowa umowa najmu, wskazanie różnic, zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów.
 3. Strony umowy najmu.
 4. Kluczowe zapisy umowy najmu:
   • czynsz,
   • czas trwania umowy,
   • wypowiedzenie umowy najmu,
   • zakres praw i obowiązków stron umowy najmu,
   • kaucja – co tak naprawdę zabezpiecza, sposoby waloryzacji,
   • rozliczenie nakładów poniesionych przez najemcę,
   • wydanie lokalu,
   • rękojmia za wady lokalu,
   • podnajem lokalu.
 1. Zwrot lokalu.
 2. Dodatkowe klauzule w umowie najmu lokalu mieszkalnego.
 3. Eksmisja lokatorów.

Harmonogram szkolenia:

 • 8.50 – 9.00 Rejestracja uczestników
 • 9:00 – 10:30 wykład
 • 10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
 • 10:45- 12:30 Wykład
 • 12.30 – 13:00 Przerwa kawowa
 • 13:00 – 15:00 Wykład

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Polecane wydarzenia DOSPON

wielkanoc