Prawne aspekty sprzedaży nieruchomości – Szkolenie Online

Twój koszyk:

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 5 kwietnia 2022r.

Zabezpieczenie interesów stron w umowie przedwstępnej oraz umowie sprzedaży – 26 kwietnia 2022r.

Stowarzyszenie Dospon zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenia ONLINE, które poprowadzi wykładowca Ewa Klos-Rychter.

Szkolenie „ Prawne aspekty sprzedaży nieruchomości” składa się z dwóch niezależnych części:

 • Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 5 kwietnia 2022r.
 • Zabezpieczenie interesów stron w umowie przedwstępnej oraz umowie sprzedaży – 26 kwietnia 2022r.

Szkolenia odbędą się w godz.10:00 – 15:00 na platformie szkoleniowe ClickMeeting.

Zaproszenie na szkolenie zostanie wysłane na maila.

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 5 kwietnia 2022

Szkolenie pozwala na praktyczne omówienie prawnych aspektów przygotowania każdego rodzaju nieruchomości do sprzedaży oraz rzeczywistych problemów związanych z kompletowaniem dokumentacji oraz ustalaniem przeznaczenia nieruchomości. Pomoże ono w uporządkowaniu wiedzy i rozwiązaniu wielu problemów, z jakimi najczęściej borykają się osoby zajmujące się sprzedażą nieruchomości.

Program szkolenia:

 • Ustalenie stanu prawnego oraz przeznaczenia poszczególnych nieruchomości-wymagane dokumenty potwierdzające stan prawny każdego z rodzajów nieruchomości. Dokumenty niezbędne do podpisania umowy pośrednictwa.
 • Urzędowe źródła informacji o nieruchomościach- księgi wieczyste, ewidencja gruntów i budynków, rejestr zabytków, gminna ewidencja zabytków, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzje administracyjne.
 • Ustalenie przeznaczenia nieruchomości.
 • Wypełnianie kart nieruchomości jako podstawy do sporządzenia oferty sprzedaży.
 • Praktyczne wskazówki w zakresie rozwiązywania najczęstszych problemów związanych przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.
 • Czas na dyskusję i zadawanie pytań.

W czasie szkolenia omówione zostaną kwestie dotyczące przygotowania do sprzedaży:

 • lokalu mieszkalnego/niemieszkalnego– m.in. omówienie dokumentacji, kwestii podziału do korzystania, możliwości przekształcenia lokalu mieszkalnego w użytkowy i na odwrót, dodatkowo analiza podziałów i łączenia lokali, mieszkania bezczynszowe, sprzedaż miejsca parkingowego.
 • gruntu – określenie statusu gruntu, podstawy nabycia, hierarchia dokumentów, z wizytą w urzędach – o co pytać i gdzie się udać,
 • nieruchomości gruntowej zabudowanej – m.in. poruszenie kwestii dokumentacji domu, zakończenia budowy, samowoli budowlanych,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wymagana dokumentacja, założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Zabezpieczenie interesów stron w umowie przedwstępnej oraz umowie sprzedaży – 26 kwietnia 2022

Szkolenie pozwala na praktyczne omówienie prawnych aspektów sprzedaży każdego rodzaju nieruchomości oraz rzeczywistych problemów związanych z zapisami w umowie przedwstępnej oraz umowie sprzedaży nieruchomości. Przeanalizujemy możliwości zabezpieczenia interesów strony sprzedającej oraz strony kupującej (odpowiemy również na pytanie, jak zapewnić równowagę stron w umowach). Omówione zostaną nietypowe sytuacje prawne, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach umowy przedwstępnej. Szkolenie pomoże w uporządkowaniu wiedzy i rozwiązaniu wielu problemów oraz kwestii, z jakimi najczęściej borykają się osoby zajmujące się sprzedażą nieruchomości.

Program szkolenia

 1. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości:
  1. przedmiot umowy przedwstępnej– co tak naprawdę podlega sprzedaży – sposób opisania każdego z rodzajów nieruchomości,
  2. forma umowy przedwstępnej – dla kogo korzystna jest forma aktu notarialnego i wpis do księgi wieczystej,
  3. wzajemne zobowiązania stron:
   1. cena i sposób zapłaty,
   2. termin zawarcia umowy przyrzeczonej
   3. termin wydania nieruchomości.
   4. wydanie nieruchomości przed jej sprzedażą- omówienie zagrożeń.
  4. dodatkowe postanowienia umowne:
   1. zadatek – wysokość oraz sposób płatności zadatku, dochodzenie roszczeń z tytułu zadatku, modyfikacja postanowień dotyczących zadatku,
   2. kary umowne w umowie przedwstępnej.
  5. modyfikacje umowy przedwstępnej z uwzględnieniem procedury kredytowej.
  6. nieruchomość obciążona –zapewnienie bezpieczeństwa transakcji.
  7. dodatkowe zabezpieczenie interesów strony sprzedającej.
  8. dodatkowe zabezpieczenie interesów strony kupującej.
  9. odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy a jej niewykonanie.
 2. Pozostałe aspekty umowy przedwstępnej sprzedaży.
 3. Umowa sprzedaży nieruchomości:
  1. relacja umowy sprzedaży nieruchomości do postanowień umowy przedwstępnej,
  2. zabezpieczenie zapłaty ceny,
  3. procedura kredytowa- jak czytać umowę kredytową?,
  4. zabezpieczenie wydania nieruchomości,
  5. odpowiedzialność sprzedającego za wady nieruchomości,
  6. zapisy dotyczące stanu nieruchomości, dodatkowego wyposażenia.
 4. 4.Wydanie nieruchomości- omówienie m.in. problemu dostrzeżonych wad nieruchomości i problematyki podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych.
 5. Czas na dyskusję i zadawanie pytań.

Wykładowca

Ewa Klos –Rychter Radca prawny – jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada zawodowy tytułu pośrednika w obrocie nieruchomościami – licencja nr 2770, nadana w trybie państwowym w roku 2001. Od 1998 roku zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalista w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości. Właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Uznany wykładowca w zakresie prawa nieruchomościami na wyższych uczelniach – stała współpraca z Wrocławskim Uniwersytetem Przyrodniczym.

Wykładowca na licznych szkoleniach, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie obrotu nieruchomościami. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości, instytucji związanych z nieruchomościami.

W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami.

Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Medalu XX – lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości. Obecnie stanowi prawnicze wsparcie Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, jest członkiem Komisji Prawnej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja tylko w formie pisemnej

Brak pisemnej rezygnacji w nieprzekraczalnym terminie do 01.04.2022r. i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje:

 1. w stosunku do członków DOSPON – utrata uprawnienia do jednego bezpłatnego szkolenia w roku 2022.
 2. w stosunku do pozostałych uczestników – obciążenie pełnymi kosztami udziału w szkoleniu, opłata jak dla osób niestowarzyszonych.
 3. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.

 

 

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Aktalne wydarzenia DOSPON

wielkanoc