Obowiązkowe OC pośrednika nieruchomości

Data publikacji: 25 lutego 2022

Zakres ubezpieczenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r.,poz. 804) dla wszystkich zaproponowanych sum gwarancyjnych, czyli aż do 2 mln EUR.

rozszerzony o:

rezygnację z przysługującego ubezpieczycielowi prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkodę (prawa do regresu), będącą wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność (wszyscy ubezpieczyciele, bez dopłaty dodatkowej składki),
ochronę w przypadku szkód spowodowanych winą umyślną osób pracujących pod nadzorem Ubezpieczonego z zachowaniem prawa regresu do tych osób:
GENERALI TU SA (dawniej Concordia TU SA) – bezskładkowo
PZU SA – bezskładkowo; limit odpowiedzialności: 15.000 EUR
zakres terytorialny ubezpieczenia obowiązkowego

GENERALI TU SA (dawniej Concordia TU SA) – kraje UE oraz kraje EFTA
PZU SA – terytorium RP

Więcej informacji: https://sagabrokers.pl/obowiazkowe-ubezpieczenie-oc-posrednika-w-obrocie-nieruchomosciami/ 

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
wielkanoc