Regulamin sądu koleżeńskiego

Regulamin sądu koleżeńskiego Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości DOSPON

Sąd Koleżeński Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości DOSPON z siedzibą we Wrocławiu działa na podstawie statutu i uchwalonego niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ I

Kompetencje i zasady działania Sądu Koleżeńskiego

§1

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. rozstrzyganie spraw związanych z nieprzestrzeganiem i naruszaniem Statutu oraz uchwał jego organów, standardów zawodowych oraz zasad etycznego postępowania, a także sporów pomiędzy członkami DOSPON, członkami a organami DOSPON oraz między członkami DOSPON a ich klientami;
 2. orzekanie w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji organów Stowarzyszenia;
 3. występowanie do poszczególnych organów Stowarzyszenia z wnioskami o podjęcie czynności mających na celu usunięcie ujemnych zjawisk będących przyczyną sporów i nieporozumień;
 4. orzekanie w sprawach wynikających z naruszenia zasad współżycia społecznego w Stowarzyszeniu;
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Komisji Etyki i standardów zawodowych o przekazaniu sprawy do Sądu Koleżeńskiego lub odmowie jej przekazania.

§ 2

Sąd Koleżeński działa z własnej inicjatywy oraz rozpatruje sprawy przekazane mu przez Komisję Etyki i standardów zawodowych

§3

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Skarżącym- rozumie się przez to osobę lub organ stowarzyszenia, który wniósł skargę,
 2. Obwinionym- rozumie się przez to osobę lub organ stowarzyszenia, na który skarga została złożona

§ 4

Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem w szczególności następujących zasad:

 1. Domniemania niewinności (nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść obwinionego)
 2. kontradyktoryjności (równości stron),
 3. obiektywizmu (bezstronności),
 4. prawa do obrony w sprawie i reprezentowania swojego stanowiska
 5. udowodnienia przez stronę okoliczności, na które się powołuje,
 6. instancyjności czyli możliwości odwołania się od nieprawomocnych orzeczeń do Walnego Zgromadzenia

DOSPON ROZDZIAŁ II

Kadencja i skład Sądu Koleżeńskiego

§5

Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa trzy lata i wygasa z chwilą wyboru nowego składu Sądu Koleżeńskiego.

§ 6

 1. Sąd Koleżeński składa się z 5 do 7 członków.
 2. Członków Sądu Koleżeńskiego, w tym jego Przewodniczącego powołuje Walne Zgromadzenie.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie na pierwszym ogólnym zebraniu Sądu Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 7

 1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy kolegialnie w składzie trzyosobowym.
 2. Zespołem rozpatrującym sprawy kieruje, wyznaczony przez Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego spośród członków Sądu Koleżeńskiego, przewodniczący składu sądzącego.
 3. W każdej sprawie rozpatrywanej przez Sąd Koleżeński może brać udział Przewodniczący lub Zastępca przewodniczącego Komisji Etyki i standardów zawodowych
 4. Przewodniczący lub Zastępca przewodniczącego Komisji Etyki i standardów zawodowych reprezentuje w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim interes społeczny, również popiera wniesione przez Komisję Etyki i standardów zawodowych sprawy.

ROZDZIAŁ III

Skład zespołu orzekającego i wyłączenie członka zespołu orzekającego

§ 8

Skład zespołu orzekającego do rozstrzygnięcia oznaczonej sprawy oraz wyznaczenie terminu i godziny posiedzenia określa przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub jego zastępca.

§ 9

 1. Termin oraz miejsce rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy powinien być wyznaczony w ciągu 30 dni od jej wniesienia.
 2. Sąd Koleżeński zawiadamia – wzywa pismem za potwierdzeniem odbioru zainteresowane osoby do przybycia w wyznaczonym terminie i miejscu na rozprawę Sądu Koleżeńskiego, na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 3. Siedzibą Sądu Koleżeńskiego jest aktualny lokal stanowiący siedzibę Stowarzyszenia.
 4. Sprawy rozpatrywane są w siedzibie Sądu Koleżeńskiego lub wyjątkowo po zawiadomieniu stron w innym lokalu.

§ 10

 1. Członek zespołu orzekającego może być wyłączony ze sprawy na wniosek zainteresowanej osoby lub z własnej inicjatywy w razie uzasadnionych obaw co do bezstronności. Wyłączenie następuje z urzędu, wtedy gdy pozostaje on w stosunku zależności lub nadrzędności służbowej do strony, a także pokrewieństwa lub powinowactwa.
 2. O wyłączeniu członka rozstrzygają pozostali członkowie składu orzekającego. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub jego zastępca wyznacza innego członka składu orzekającego do wzięcia udziału w rozpatrywaniu danej sprawy.

ROZDZIAŁ IV

Rozpatrywanie spraw i posiedzenia Sądu Koleżeńskiego

§ 11

 1. Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy na rozprawie, bądź posiedzeniu niejawnym.
 2. Rozprawy Sądu Koleżeńskiego odbywają się ustnie i jawnie.
 3. Skład orzekający na wniosek strony może wyłączyć jawność całości lub części rozprawy.
 4. Skład orzekający z urzędu ogranicza jawność rozpatrzenia sprawy, gdy dotyczy ona drażliwych kwestii życia osobistego lub w sprawach o zniewagę i pomówienie.

§12

Sąd Koleżeński zapoznaje się z materiałem dowodowym przekazanym mu wraz ze skargą przez Komisję Etyki i Standardów Zawodowych. Sąd Koleżeński może również wezwać Strony postępowania do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Brak odpowiedzi na wezwanie przez Stronę wnoszącą skargę w powyższym terminie może spowodować jej oddalenie bez przeprowadzenia rozprawy.

§13

 1. Sąd Koleżeński nie rozpoznaje spraw, w których toczy się postępowanie przed sądem powszechnym.
 2. Sąd Koleżeński na posiedzeniu niejawnym odmawia rozpatrzenia sprawy lub orzeka o umorzeniu postępowania, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy jest z określonych uzasadnionych powodów niemożliwe lub strony zawarły ugodę na piśmie lub postępowanie w danej sprawie zakończyło się wcześniej prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego. W takim przypadku Sąd Koleżeński o przyczynie nie rozpoznania sprawy powiadamia strony postępowania.

§14

 1. Sąd Koleżeński może rozpoznać skargę na posiedzeniu niejawnym jeżeli skarga jest oczywiście bezzasadna.
 2. Przed wydaniem orzeczenia, o którym mowa powyżej Sąd może wezwać skarżącego w terminie 7 dni do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Brak odpowiedzi skarżącego na wezwanie w powyższym terminie może spowodować oddalenie skargi.
 3. W powyższym przypadku Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie i doręcza je stronom pouczając o terminie i sposobie zaskarżenia.

ROZDZIAŁ V

Rozprawa

§ 15

 1. Rozprawa jest jawna.
 2. Przewodniczący składu orzekającego otwiera i prowadzi rozprawę.
 3. Rozprawę rozpoczyna się od wywołania sprawy, następnie przewodniczący składu orzekającego sprawdza, czy osoby wezwane i zawiadomione o terminie i miejscu rozprawy stawiły się, oraz czy nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy
 4. przewodniczący składu orzekającego czuwa nad jego prawidłowym, poważnym i sprawnym przebiegiem, zwracając uwagę, aby w toku rozprawy zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy, przemawiające zarówno na korzyść, jak i niekorzyść obwinionego.
 5. Sąd na każdym etapie postępowania nakłania strony do zawarcia ugody.

§ 16

 1. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego, któremu doręczono wezwanie na rozprawę, przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie rozprawy zaocznie.Nie dotyczy to sytuacji, gdy skład orzekający uznał obecność obwinionego na rozprawie za konieczną – wówczas rozprawę się odracza.
 2. Nieusprawiedliwiona nieobecność skarżącego nie tamuje biegu postępowania.
 3. W razie usprawiedliwionej nieobecności stron Sąd może przeprowadzić postępowanie dowodowe, chyba że Strona się temu sprzeciwia. Wówczas Sąd odracza postępowanie.
 4. W razie dwukrotnej usprawiedliwionej nieobecności stron Sąd może pouczyć strony o prawie do nadesłania swoich wyjaśnień w terminie 7 dni na piśmie. Wyjaśnienia te podlegają odczytaniu na rozprawie. Kolejna rozprawa może toczyć się i zakończyć pod nieobecność stron.
 5. W imieniu strony może występować upoważniony pełnomocnik.

ROZDZIAŁ VI

Postępowanie dowodowe

§ 17

 1. Rozpoczynając postępowanie dowodowe przewodniczący składu orzekającego zapoznaje obwinionego z treścią zarzucanego mu czynu.
 2. Po upewnieniu się, że obwiniony zrozumiał treść zarzutu, przewodniczący pyta go, czy uznaje zasadność skargi i czy chce złożyć wyjaśnienia.
 3. Obwinionemu przysługuje prawo udziału we wszystkich czynnościach postępowania dowodowego – zadawania pytań osobom przesłuchiwanym – składania wyjaśnień co do poszczególnych dowodów, wglądu w akta sprawy. O uprawnieniach tych Przewodniczący poucza na pierwszej rozprawie.
 4. Dowody na poparcie zarzutu powinny być przeprowadzone przed dowodami służącymi do obrony. Obwinionemu przysługuje prawo zabrania głosu jako ostatniemu.
 5. Świadków przesłuchuje się podczas nieobecności innych świadków, którzy jeszcze nie składali zeznań.
 6. Przewodniczący składu orzekającego uchyla pytania, które uznaje za nieistotne w sprawie. Na zarządzenie przewodniczącego służy odwołanie do całego składu orzekającego.
 7. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, przewodniczący składu orzekającego zamyka postępowanie dowodowe i udziela głosu stronom, zarządza przerwę celem odbycia narady i wydania orzeczenia.

§ 18

 1. Z przebiegu rozprawy i posiedzenia niejawnego sporządza się protokół.
 2. Sąd Koleżeński prowadzi rejestr spraw i dokumentację.
 3. Postępowania nie wszczyna się po upływie trzech roku od dnia popełnienia czynu będącego przedmiotem rozpoznania .Wszczęcie postępowania przerywa bieg terminu przedawnienia. Wszczęcie postępowania następuje z dnie m wpłynięcia skargi do DOSPON-u.
 4. Orzeczenie o zastosowaniu środka dyscyplinarnego po upływie jednego roku od dnia uprawomocnienia się ulega zatarciu.
 5. Orzeczenie o zastosowaniu kary dyscyplinarnej po upływie trzech lat od dnia uprawomocnienia się ulega zatarciu.

ROZDZIAŁ VII

Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego

§19

 1. Skład orzekający rozstrzyga sprawę na podstawie zebranego materiału zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego składu orzekającego.
 3. Naradą i głosowaniem kieruje przewodniczący.
 4. Członek składu orzekającego, który głosował przeciw uznaniu skargi za zasadna, może powstrzymać się od głosowania nad karą bądź środkiem dyscyplinarnym – wówczas głos ten przyłącza się do zdania najprzychylniejszego dla obwinionego.
 5. Orzeczenie podpisuje cały skład orzekający, nie wyłączając przegłosowanego, który podpisuje orzeczenie i ma prawo zaznaczyć na nim swoje zdanie odrębne.
 6. Odpis orzeczenia doręczany stronom podpisuje Przewodniczący, jego Zastępca lub Sekretarz Sądu.

§20

Skład orzekający wydaje orzeczenie w formie pisemnej:

 1. o odmowie rozpatrzenia sprawy
 2. o umorzeniu postępowania
 3. o oddaleniu skargi
 4. o uznaniu skargi za zasadną z wymierzeniem kary
 5. o uznaniu skargi za zasadną i jednoczesnym odstąpieniu od wymierzenia kary.

§21

 1. Orzeczenie o oddaleniu skargi skład orzekający wydaje, jeżeli w toku postępowania dowodowego nie potwierdziły się zarzuty przedstawione obwinionemu.
 2. Orzeczenie o umorzeniu postępowania skład orzekający wydaje, jeżeli w toku postępowania dowodowego stwierdzono brak danych dostatecznie uzasadniających popełnienie zarzucanego czynu.

§22

Orzeczenie powinno zawierać:

 1. oznaczenie Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia, które je wydało, imiona i nazwiska składu orzekającego, protokolanta,
 2. datę i miejsce wydania orzeczenia,
 3. imię i nazwisko stron postępowania (skarżącego i obwinionego),
 4. określenie czynu zarzucanego obwinionemu oraz wskazanie naruszonego przepisu statutu, regulaminu lub uchwał organów Stowarzyszenia, standardów zawodowych i zasad etycznego postępowania
 5. rodzaj rozstrzygnięcia
 6. pouczenie o trybie i terminie odwołania.

§23

 1. Orzeczenie wydane w wyniku rozprawy ogłasza się jawnie po zakończeniu narady i poucza się strony o sposobie i terminie odwołania.
 2. Jeżeli obwiniony po złożeniu wyjaśnień samowolnie opuścił miejsce rozprawy przed jej zakończeniem, rozstrzygnięcie ogłasza się bez jego obecności odnotowując ten fakt w protokole rozprawy.
 3. Orzeczenie doręcza się niezwłocznie Stronom postępowania nieobecnym przy ogłoszeniu orzeczenia wraz z pouczeniem o sposobie i terminie odwołania.
 4. Pkt 3 stosuje się odpowiednio do orzeczeń wydanych na posiedzeniu niejawnym.

§24

 1. Strony mogą w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia na piśmie.
 2. Stronom przysługuje w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu uzasadnienia odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna
 3. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego nie zaskarżone w terminie oznaczonym w pkt 2 niniejszego paragrafu jest prawomocne.

ROZDZIAŁ VII

Kary i środki dyscyplinarne

§25

 1. Sąd Koleżeński może stosować następujące kary dyscyplinarne:
  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. wykluczenia ze Stowarzyszenia,
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia i wystąpienia do właściwego organu z wnioskiem o pozbawienie lub zawieszenie licencji zawodowej.
 2. Sąd Koleżeński może stosować następujące środki dyscyplinarne:
  1. zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego,
  2. zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody pod rygorem wykluczenia ze stowarzyszenia
  3. podanie informacji o wymierzonej karze dyscyplinarnej do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia.

§26

 1. Za popełnione przewinienie można wymierzyć tylko jedną karę dyscyplinarną.
 2. Za popełnienie kilku przewinień objętych jedną sprawą można wymierzyć jedną karę dyscyplinarną odpowiednio surowszą.
 3. Niezależnie od liczby przewinień objętych jedną sprawą można zastosować jeden lub więcej środków dyscyplinarnych.
 4. Środek dyscyplinarny można zastosować samoistnie albo obok kary dyscyplinarnej.
 5. Jeżeli wystarczające jest zwrócenie uwagi lub przeprowadzenie rozmowy ostrzegawczej albo zastosowanie środków dyscyplinarnych, można odstąpić od wymierzania kary.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 27

Sąd Koleżeński składa na Walnym Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności.

§ 28

Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 12.05.2004 r.i wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Walnego Zgromadzenia DOSPON w dniu 12.12.2013 r.

wielkanoc