Członkowie honorowi regulamin

Zgodnie ze statutem DOSPON

Art. 12

  1. Członkiem honorowym DOSPON może być osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia.
  2. Nadanie godności członka honorowego, jak również pozbawienie członkostwa następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu.

Art. 14

Członek wspierający oraz honorowy mają prawo do:

  1. uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym, w szczególności zgłaszania postulatów i wniosków,
  2. uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia członków oraz w pracach komisji problemowych i zespołów roboczych,
  3. uczestnictwa we wszelkich spotkaniach, szkoleniach, konferencjach i sympozjach organizowanych przez DOSPON,
  4. używania znaków Stowarzyszenia w sposób uzgodniony z Zarządem.

Art. 16

Członkowie wspierający oraz honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich, chyba że w poszczególnych przypadkach w stosunku do członków wspierających Zarząd podejmie uchwałę o odmiennej treści.

wielkanoc