Regulamin NSOFT Pakiet DOSPON

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do umowy o przystąpieniu do SYSTEMU NSOFT PAKIET DOSPON

§ 1

 1. W oparciu o umowę zawartą pomiędzy Dolnośląskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości – DOSPON z siedzibą we Wrocławiu, a Firmą Nsoft SA z siedzibą w Warszawie dotyczącą utworzenia jednolitego systemu współpracy pomiędzy licencjonowanymi pośrednikami, zwanym Nsoft Pakiet DOSPON – Walne Zgromadzenie Członków postanawia, że:
  1. uprawnionym do zarejestrowania się i przystąpienia do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON może być wyłącznie  licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, członek Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości – DOSPON , prowadzący jako przedsiębiorca Agencję Nieruchomości (działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami) – lub Agencja Nieruchomości zatrudniająca licencjonowanego pośrednika, członka  DOSPON.
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane przez Zarząd DOSPON w drodze uchwał, które wchodzą w  życie z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego po dacie ich uchwalenia i ogłoszenia. Za ogłoszenie zmian w regulaminie przyjmuje się wysłanie – na widniejący w Nsoft Pakiet DOSPON adres e-mailowy Agencji – tekstu zawierającego zmiany. Zmiany będą wprowadzane w formie aneksów do niniejszego Regulaminu, a aneksy będą integralną częścią Regulaminu.
  3. Pełny system Nsoft Pakiet DOSPON składa się:
   1. oprogramowania dla biur –locum net online firmy Nsoft
   2. własnej strony internetowej biura przygotowana przez firmę Nsoft według wzoru zaproponowanego przez Zarząd DOSPON
   3. Systemu Wymiany Ofert w ramach oprogramowania locum net online firmy Nsoft zawierającego oferty na wyłączność i bez prawa wyłączności
   4. części publicznej zgłoszeń  – www.nieruchomosci.dospon.pl , gdzie oferty na wyłączność są promowane i pojawiają się na pierwszych pozycjach w wyszukiwarkach
 2. Użyte w Regulaminie terminy zaczynające się z wielkiej litery mają następujące znaczenie:
  Nsoft Pakiet DOSPON – system określający zasady współpracy pomiędzy pośrednikami w obrocie nieruchomościami, wykorzystujący różne środki techniczne, w tym Oprogramowanie LocumNet Online firmy Nsoft SA , jak również umowy, aneksy, regulaminy, cenniki i inne dokumenty regulujące zasady współpracy pomiędzy uczestnikami Systemu, w tym Pośrednikami, Agencjami Nieruchomości i Stowarzyszeniami w którym celem nadrzędnym jest realizacja umów pośrednictwa zawartych przez Agencje ze Zgłaszającym lub Klientem.
  Oprogramowanie Nsoft Pakiet DOSPON – oprogramowanie komputerowe wraz z interfejsem w postaci Portalu nieruchomości.dospon.pl wykorzystujące Domeny nieruchomości.dospon.pl w sieci Internet, służące do wprowadzania i przetwarzania Danych Nsoft Pakiet DOSPON, elektronicznej wymiany informacji oraz zawierania transakcji w Systemie Nsoft Pakiet DOSPON;
  Portal nieruchomości.dospon.pl – interfejs do obsługi Oprogramowania Nsoft Pakiet DOSPON  znajdujący się w sieci Internet i dostępny z jej poziomu, a zlokalizowany w obrębie Domeny nieruchomości.dospon.pl   właściwej dla Stowarzyszenia;
  Agencja Nieruchomości– przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, który przystąpił do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON, działający poprzez Pośrednika i inne osoby działające w ramach jednej Agencji Nieruchomości
  Pośrednik –  osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nadaną w trybie obowiązujących przepisów do dnia 31.12.2013 lub osoba fizyczna która uzyskała licencje zawodową PFRN w trybie Regulaminu nadawania licencji PFRN
  Domena nieruchomości.dospon.pl – domena internetowa wykorzystywana dla potrzeb Systemu Nsoft Pakiet DOSPON– adres domeny: http://www.nieruchomosci.dospon.pl
  Dane nieruchomości – informacje wprowadzane do Oprogramowania locum net online, przetwarzane przez Oprogramowanie Nsoft Pakiet DOSPON i pobierane z niego, w szczególności Zgłoszenia  i informacje o Transakcjach;
  Baza Danych Nsoft Pakiet DOSPON – zbiór Danych, wprowadzanych przez Agencje Nieruchomości i inne uprawnione osoby do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON, zgromadzonych według określonej systematyki i struktury;
  Zgłoszenie – zgłoszenie dotycząca Nieruchomości, a w szczególności jej sprzedaży lub wynajmu, wprowadzana do Bazy Danych Nsoft Pakiet DOSPON zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie; Zgłoszenie w rozumieniu niniejszego Regulaminu stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 k.c. i nie stosuje się do niego przepisów o „ofercie” zawartych w art. 66 i następnych k.c.
  Zgłoszenie Bezpośrednie – rodzaj Zgłoszenia „na wyłączność” , które w opisie musi zawierać  sformułowanie „kupujący nie płaci prowizji:- wynagrodzenie pośrednika w całości pokrywa sprzedający”, oraz w którym Agencja Nieruchomości reprezentująca Zgłaszającego gwarantuje wynagrodzenie (prowizję) za obsługę obu stron transakcji tj. gwarantuje Agencji Nieruchomości reprezentującej Klienta określoną część prowizji.
  Część Publiczna Zgłoszenia – część Zgłoszenia, określona przez Zarząd DOSPON , która może podlegać publikacji i być ogólnie dostępna.
  Zgłaszający – osoba, która zawiera z Agencją Nieruchomości umowę o pośrednictwo i której przysługują prawa dotyczące  Nieruchomości, przedstawiająca Zgłoszenie jej dotyczące, wprowadzane następnie do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON przez Agencję Nieruchomości;
  Klient – osoba zainteresowana Zgłoszeniem; deklarująca chęć kupna lub najmu nieruchomości;
  Stowarzyszenie – Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości – strona Umowy o utworzeniu Systemu Nsoft Pakiet DOSPON
  Nieruchomość – przedmiot majątkowy w rozumieniu kodeksu cywilnego,
  Transakcja- Umowa rozporządzająca, przenosząca prawa do Nieruchomości bądź też mająca za przedmiot korzystanie z Nieruchomości na jakiejkolwiek podstawie prawnej, w tym również nieodpłatnie – zawarta między Zgłaszającym a Klientem.
  Definicje powyższych terminów zostały ustalone wyłącznie na potrzeby niniejszego Regulaminu i nie mają do nich zastosowania inne definicje występujące w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Przystąpienie do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON  rodzi takie skutki, jakie byłyby wynikiem zawarcia umowy o współpracy w zakresie pośrednictwa w sprzedaży /wynajmie Nieruchomości wprowadzonych do systemu z każdą z Agencji Nieruchomości działającą w tym systemie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Wszyscy Pośrednicy wykonujący czynności pośrednictwa w imieniu i na rzecz Agencji Nieruchomości, w tym osoby działające pod ich nadzorem, są zobowiązani do postępowania zgodnego z Kodeksem Etyki Pośrednika i Zarządcy PFRN przyjętym przez Radę Krajową Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
 3. Agencja Nieruchomości ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie Kodeksu Etyki Pośrednika i Zarządcy PFRN, a także Regulaminu Nsoft Pakiet DOSPON przez wszystkie osoby zatrudnione w Agencji działające na jej rzecz i w jej imieniu, jak również odpowiada za dokładanie przez te osoby szczególnej staranności i rzetelności w związku z wykonywanymi czynnościami w stosunku do Zgłaszających, Klientów jak i innych Agencji Nieruchomości.
 4. Agencja Nieruchomości zobowiązana jest zapoznać z niniejszym regulaminem wszystkich swoich pracowników, współwłaściciel, agentów, oraz wymagać bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
 5. Agencja Nieruchomości obowiązana jest zgłosić do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON udział wszystkich Pośredników wykonujących w jej imieniu czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, oraz wszystkie osoby działające pod nadzorem Pośrednika, wykonujące jakiekolwiek czynności związane z obsługą Zgłoszeń, zarówno po stronie Klienta, jak i Zgłaszającego. Za działania i zaniechania tych osób Agencja Nieruchomości ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.
 6. Osoby działające pod nadzorem Pośrednika muszą być objęte jego ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć z działania tych osób w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa.
 7. Agencja Nieruchomości ma obowiązek przechowywania w swoim biurze przez okres minimum 4 lat danych, w tym kserokopii dokumentów, niezbędnych do kontroli prawidłowości i prawdziwości Zgłoszeń wprowadzonych przez nią do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON.

§ 3 UMOWY POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. Agencje Nieruchomości zawierają umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ze Zgłaszającymi i z Klientami zgodnie z zasadą swobody zawierania umów; wynagrodzenie (prowizja) za pośrednictwo w obrocie nieruchomościami uzgodniona pomiędzy Agencją Nieruchomości a Zgłaszającymi lub Klientem powinna być ustalona w wysokości zwyczajowo przyjętej dla danego rodzaju transakcji w danym regionie.
 2. Obowiązkiem Agencji Nieruchomości jest zawieranie ze Zgłaszającymi umów pośrednictwa w takim brzmieniu, by były one prawnie ważne, a w szczególności – by nie zawierały niedozwolonych postanowień umownych w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Umowa pośrednictwa określa zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności; w umowie wskazuje się pośrednika w obrocie nieruchomościami odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie oraz numer jego licencji zawodowej; w umowie umieszcza się nadto oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 4. Agencja Nieruchomości, która wprowadziła do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON Zgłoszenie Bezpośrednie, na podstawie umowy pośrednictwa w sprzedaży lub wynajmie Nieruchomości, w której Zgłaszający gwarantuje wynagrodzenie (prowizję) za obsługę obu stron transakcji – zobowiązana jest do ujawnienia tego faktu w rubryce „notatka dotyczącą prowizji” oraz do opisania Zgłoszenia w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do faktu, że przejmuje na siebie zobowiązania kupującego lub najemcy dotyczące zapłaty prowizji.

§ 4 WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU NSOFT PAKIET DOSPON

 1. Wprowadzane do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON  mogą być tylko Zgłoszenia wynikające z umów pośrednictwa.
 2. Obowiązuje zasadna ,że umowa na wyłączność zawierana jest na czas określony , przy sprzedaży nieruchomości nie krótszy niż 6 m-cy, zaś przy wynajmie nieruchomości  nie krótszy niż 3 m-ce.
 3. Agencja Nieruchomości zobowiązana jest do zweryfikowania informacji dotyczących Nieruchomości oraz dokumentów, na podstawie, których Zgłaszający dokonuje zgłoszenia Nieruchomości.
 4. Agencja Nieruchomości wprowadza Dane do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON po wcześniejszych oględzinach nieruchomości.
 5. Agencja Nieruchomości i osoby przez nią zgłoszone otrzymują osobiste hasła dostępu umożliwiające korzystanie z Systemu Nsoft Pakiet DOSPON. Agencja Nieruchomości i osoby przez nią zgłoszone zobowiązane są chronić powyższe hasła przed dostępem do nich osób niepowołanych.
 6. Dane wprowadzane do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON powinny być zgodne z technicznymi wymaganiami Oprogramowania Locum Net Online firmy Nsoft , przewidującymi m.in. rodzaj oraz minimalną ilość Danych, jaką Agencja Nieruchomości ma obowiązek podać.
 7. Sposób ich wprowadzania do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON Zgłoszenia powinien odpowiadać przeznaczeniu poszczególnych pól; niedopuszczalne jest wprowadzanie w jakimkolwiek polu danych, które nie odpowiadają przeznaczeniu tego pola. Szczególnie nie dopuszcza się podawania danych Agencji Nieruchomości, numerów telefonów, adresu strony internetowej i innych tekstów reklamowych w polu opis nieruchomości.
 8. Agencja Nieruchomości może wprowadzać do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON tylko takie dane, co do których posiada prawo ich wprowadzania. W szczególności w zakresie danych osobowych Agencja Nieruchomości zobowiązana jest uzyskać niezbędną pisemną zgodę na ich przetwarzanie w Systemie Nsoft Pakiet DOSPON, od osób których one dotyczą..
 9. Agencja Nieruchomości ma obowiązek przekazania każdego Zgłoszenia do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON w terminie 3 (trzech) dni roboczych od chwili zawarcia ze Zgłaszającym umowy pośrednictwa, chyba, że Zgłaszający pisemnie nie wyraził na to zgody.
 10. Agencja Nieruchomości ma obowiązek aktualizowania wprowadzonych przez siebie Danych  w Systemie Nsoft Pakiet DOSPON oraz do umieszczania innych informacji o dokonanych transakcjach, w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od chwili zmiany danych lub zawarcia transakcji.
 11. W przypadku oferty na wyłączność, w Systemie Nsoft Pakiet DOSPON Zgłoszenie może być zablokowana przez Agencję Nieruchomości, która ją wprowadziła jedynie w sytuacji zawarcia umowy przedwstępnej lub zobowiązującej.
 12. W przypadku oferty na wyłączność, w Systemie Nsoft Pakiet DOSPON Zgłoszenie może być wycofane do archiwum przez Agencję Nieruchomości, która ją wprowadziła jedynie w sytuacji zawarcia umowy ostatecznej lub pisemnej rezygnacji ze sprzedaży nieruchomości przez Zgłaszającego.  .
 13. Agencja Nieruchomości zobowiązana jest wycofać niezwłocznie z Systemu Nsoft Pakiet DOSPON Zgłoszenie po ustaniu ważności umowy.
 14. Agencja Nieruchomości nie ma prawa prezentowania na innych portalach i stronach internetowych aniżeli portal obsługujący Domenę nieruchomości.dospon.pl  ani też w innych publicznych środkach przekazu Danych z Systemu Nsoft Pakiet DOSPON, które zostały doń wprowadzone przez inne Agencje Nieruchomości, chyba, że w każdym poszczególnym wypadku inna Agencja wyraziła na to zgodę w imieniu Zgłaszającego.
 15. W celu promocji Systemu Nsoft Pakiet DOSPON, Agencji Nieruchomości oraz Zgłoszeń wśród uczestników rynku nieruchomości Zarząd DOSPON może podjąć decyzję o prezentacji Części Publicznej Zgłoszenia w innych serwisach internetowych lub w inny sposób

 

§ 5 WSKAZYWANIE KLIENTA I PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI

 1. Agencja Nieruchomości wskazuje Klientów w sposób pisemny, a Agencja Nieruchomości, która wprowadziła Zgłoszenie do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON potwierdza wskazanie Klienta (prowadzi rejestr Klientów oglądających Nieruchomość).
 2. Na Agencji Nieruchomości wskazującej Klienta ciąży obowiązek posiadania dowodów potwierdzających ten fakt (z uwagi na możliwość roszczenia co do zapłaty wynagrodzenia przy zrealizowaniu Zgłoszenia).
 3. Obowiązuje wskazywanie i potwierdzanie Klientów przed przekazaniem adresu i prezentacją Nieruchomości.
 4. Agencja Nieruchomości, która wprowadziła Zgłoszenie do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON może odmówić potwierdzenia wskazania Klienta tylko w przypadku posiadania wcześniejszego, pisemnego zgłoszenia tego Klienta lub posiadania pokwitowania od tego Klienta potwierdzającego otrzymanie informacji o Nieruchomości. Przedstawia wówczas dokument potwierdzający wskazanie.
 5. Agencja Nieruchomości, która wprowadziła Zgłoszenie do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON oraz współpracująca Agencja Nieruchomości ustalają pozostałe zasady potwierdzania wskazań Klientów.
 6. Niedopuszczalne jest wysyłanie samego Klienta na oględziny nieruchomości, bez powiadomienia Agencji Nieruchomości wprowadzającej Zgłoszenie

§ 6 ZASADY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AGENCJAMI NIERUCHOMOŚCI

 1. Agencja Nieruchomości  ma obowiązek współpracy i pobierania danych nieruchomości w pierwszej kolejności od Uczestników Nsoft Pakiet DOSPON.
 2. Agencja Nieruchomości, która wprowadziła Zgłoszenie do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON, nie może kontaktować się z Klientem wskazanym przez współpracującą Agencję Nieruchomości, chyba że za jej zgodą.
 3. Przy okazji prezentacji danej Nieruchomości, Agencja Nieruchomości, która wprowadziła Zgłoszenie nie ma prawa, bez zgody Agencji Nieruchomości współpracującej, która wskazała Klienta, proponować temu Klientowi innych Nieruchomości.
 4. Współpracująca Agencja Nieruchomości, która wskazała Klienta nie ma prawa, bez zgody i wiedzy Agencji, która wprowadziła Zgłoszenie, proponować Zgłaszającemu innych Klientów, kontaktować się z nim lub prowadzić negocjacje.
 5. Niedopuszczalne jest zatajanie istotnych informacji i dokumentów.. Agencja Nieruchomości, która wprowadziła Zgłoszenie do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON zobowiązana jest do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji o Nieruchomości Agencji Nieruchomości, która wskazała Klienta, niezwłocznie po otrzymaniu zapytania. Obowiązana jest także przedstawić wszelkie posiadane dokumenty dotyczące Nieruchomości objętej Zgłoszeniem. Ma nadto obowiązek dokonania na życzenie Agencji współpracującej niezwłocznej prezentacji Nieruchomości, i to również w sytuacji, kiedy sama posiada Klienta zainteresowanego Nieruchomością.
 6. W przypadku zainteresowania kilku Klientów tą samą Nieruchomością nie wolno odmówić jej prezentacji innym Klientom, aż do czasu zablokowania Zgłoszenia lub jego wycofania  .
 7. Zabrania się ukrywanie lub przerabianie terminu wyłączności.
 8. Zabrania się podpisania umowy pośrednictwa – otwartej lub na wyłączność – na nieruchomość, która jest przedmiotem ważnej umowy na wyłączność zawartej z inną Agencją Nieruchomości, uczestnikiem Systemu Nsoft Pakiet DOSPON
 9. Niedopuszczalne jest sugerowanie właścicielowi nieruchomości, z którym uczestnik Systemu Nsoft Pakiet DOSPON  uzyskał kontakt przy podjęciu współpracy o posiadaniu kupca zdecydowanego kupić nieruchomość za cenę ofertową lub wyższą, jako sposobu przejęcia wyłączności tej nieruchomości.
 10. Niedopuszczalne jest podawanie Klientowi nierzetelnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym informacji o Nieruchomości i powodowanie podjęcia niekorzystnych dla niego decyzji.
 11. Niedopuszczalne jest , aby współpracująca Agencja, która pobrała dane Nieruchomości od Agencji Zgłaszającej  podpisywała umowy pośrednictwa dotyczące tej Nieruchomości również w przyszłości. Powyższy zapis nie obowiązuje, jeśli zmienił się właściciel Nieruchomości.

§ 7 DEKLAROWANIE I WYPŁATA WYNAGRODZENIA DLA AGENCJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH

 1. Agencja Nieruchomości może pobierać wynagrodzenie (prowizję) od obu stron transakcji.
 2. W przypadku sprzedaży nieruchomości Agencja Nieruchomości wprowadzająca Zgłoszenie do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON może zadeklarować zerowe wynagrodzenie dla innej Agencji Nieruchomości współpracującej za wyjątkiem oferty sprzedaży bezpośredniej.
 3. Wprzypadku sprzedaży bezpośredniej Agencja Nieruchomości wprowadzająca Zgłoszenie do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON ma obowiązek deklaracji wynagrodzenia dla innej Agencji Nieruchomości współpracującej, która będzie reprezentować Klienta zainteresowanego Zgłoszeniem, z tytułu dokonania przez tego Klienta transakcji ze Zgłaszającym. Prowizja ta będzie nie mniejsza niż 30 % wynagrodzenia określonego kwotowo Agencji Nieruchomości wprowadzająca Zgłoszenie lub nie mniejsza niż 1 % ceny transakcyjnej nieruchomości wynagrodzenia określonego procentowo Agencji Nieruchomości wprowadzającej Zgłoszenie .
 4. Z chwilą wprowadzenia Zgłoszenia o sprzedaży bezpośredniej do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON  wynagrodzenie zadeklarowane dla Agencji Nieruchomości współpracującej oznacza kwotę netto, bez należnego podatku VAT. Podatek VAT jest doliczany do wynagrodzenia o ile Agencja wystawiająca fakturę jest podatnikiem podatku VAT. Jeśli wynagrodzenie określone jest w innej walucie niż PLN wówczas rozliczenie zadeklarowanego wynagrodzenia następuje w PLN przeliczonego wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu zawarcia Transakcji.
 5. Wynagrodzenie nie może być zmniejszane; wartości będące podstawą do jego wyliczenia (kwoty lub/i procenty) mogą natomiast ulegać zwiększeniu.; w wypadku zawarcia transakcji dotyczącej tyko części Zgłoszenia, zadeklarowane dla całego Zgłoszenia wynagrodzenie kwotowe należne jest jedynie w części wyliczonej jako stosunek powierzchni Nieruchomości, która stała się przedmiotem transakcji do zgłaszanej powierzchni Nieruchomości, w chwili wskazania Klienta przez współpracującą Agencję Nieruchomości.
 6. Agencja Nieruchomości jest związana deklaracją wynagrodzenia wobec Agencji współpracującej, przy udziale której zostanie zrealizowana transakcja; jakiekolwiek warunki bądź zastrzeżenia mogące ograniczać zobowiązanie przyjęte wskutek złożenia deklaracji są uważane za nie istniejące niezależnie od tego, kiedy zostałyby dodane.
 7. Do obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Agencji Nieruchomości współpracującej stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o ofercie i jej przyjęciu; w szczególności, wskazanie Klienta przez Agencję Nieruchomości współpracującą jest uważane za przyjęcie przez nią oferty deklarowanego wynagrodzenia.
 8. Agencja Nieruchomości wprowadzająca Zgłoszenie do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON zobowiązana jest do zapłaty części wynagrodzenia należnego od Zgłaszającego innej Agencji Nieruchomości z tytułu transakcji dokonanych z jej udziałem, zgodnie z zasadami Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

§8 STANDARDY GRAFICZNE NA ZDJĘCIACH

 1. Każda Agencja Nieruchomości uczestnicząca w Systemie Nsoft Pakiet DOSPON  ma prawo i obowiązek używania i promowania logo DOSPON .
 2. W celu zabezpieczenia Zgłoszenia w części Publicznej Zgłoszenia- na portalu nieruchomości.dospon.pl wszystkie zdjęcia zostaną opatrzone znakiem wodnym DOSPON.
 3. W Systemie Nsoft Pakiet DOSPON zabrania się używania znaków graficznych – „0 % prowizji”, „bez prowizji” i pokrewnych sugerujących, że usługa pośrednictwa jest wolna od wynagrodzenia. W przypadku oferty bezpośredniej wszelkie tego typu oznaczenia uzupełnione o zapis- „wynagrodzenie pośrednika pokrywa sprzedający” mogą pojawić się dopiero w chwili eksportu Zgłoszenia  na wybrane portale lub własną stronę internetową.
 4. W Systemie Nsoft Pakiet DOSPON zabrania się używania znaków graficznych typu logo Agencji Nieruchomości , numerów kontaktowych i innych tekstów reklamowych . Wszelkie tego typu oznaczenia mogą pojawić się dopiero w chwili eksportu oferty na wybrane portale lub własną stronę internetową .

§ 9 SZKOLENIA

Obowiązkiem wszystkich użytkowników Systemu  Nsoft Pakiet DOSPON jest przejście szkolenia wstępnego z zakresu działania Systemu  Nsoft Pakiet DOSPON i oprogramowania Locum Net Online firmy Nsoft organizowanego przez DOSPON.

§ 10 ZASADY I PROCEDURY KONTROLI WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH REGULAMINEM SYSTEMU NSOFT PAKIET DOSPON

 1. Zarządowi DOSPON przysługuje prawo kontroli dokumentów dotyczących Zgłoszeń w Systemie Nsoft Pakiet DOSPON, oraz wypełniania przez Agencję Nieruchomości obowiązku ich weryfikacji i przechowywania.
 2. Podstawową funkcją kontroli jest funkcja korygująca. Kontrola polega na zebraniu informacji o wykroczeniu, zaproponowaniu korekt postępowania pośredników i Agencji Nieruchomości kontrolowanych. Podstawowym narzędziem korygującym jest zawiadomienie o konieczności korekty, kary z katalogu kar oraz przekazanie zebranej dokumentacji do Komisji Etyki Zawodowej przy Stowarzyszeniu, która zgodnie ze swoim regulaminem i statutem Stowarzyszenia rozstrzyga o dalszej procedurze postępowania.
 3. Kontrolę przeprowadza pełnomocnik Stowarzyszenia d.s. Nsoft Pakiet DOSPON lub inna osoba wskazana przez Zarząd DOSPON.
 4. Zebranie informacji o wykroczeniu polega na zebraniu informacji z Bazy Danych Nsoft Pakiet DOSPON  oraz jeśli osoba kontrolująca uzna to za konieczne od dowolnej osoby przekazującej dobrowolnie informacje lub z innych dostępnych źródeł. Agencja Nieruchomości jest zobowiązana na żądanie osoby kontrolującej dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia umowy pośrednictwa i dokumenty dotyczące Zgłoszeń.
 5. Nadzór nad przestrzeganiem zasad kontroli przeprowadza Zarząd DOSPON .
 6. Wniosek o zauważonych nieprawidłowościach może złożyć każda osoba działająca w systemie Nsoft Pakiet DOSPON, a w szczególności pełnomocnik Stowarzyszenia d.s. Nsoft Pakiet DOSPON. Wnioski o zauważonych nieprawidłowościach składa się osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub pocztą elektroniczną.
 7. Jeśli wniosek dotyczy umieszczenia w którymkolwiek z pól formularza obowiązującego uczestników Systemu Nsoft Pakiet DOSPON informacji nie odpowiadających przeznaczeniu danego pola, w szczególności – tekstu reklamowego bądź numerów telefonów kontaktowych, pełnomocnik Stowarzyszenia wysyła e-mailem upomnienie do pośrednika odpowiedzialnego za zgłoszenie wyznaczając termin 1  dnia roboczego na usunięcie przedmiotowych informacji. W przypadku nie zastosowania się do upomnienia w wyznaczonym terminie pełnomocnik Stowarzyszenia ma prawo wyłączyć daną ofertę w systemie Nsoft Pakiet DOSPON.
 8. Dokumentacja w postaci wniosku i protokołu pokontrolnego jest numerowana i przechowywana w siedzibie Stowarzyszenia przez okres 5 lat
 9. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu Nsoft Pakiet DOSPON,, Pełnomocnik ds. Nsoft Pakiet DOSPON  może wyłączyć Agencji dostęp do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON.

§ 11 KATALOG KAR

 1. Zebrane środki, uzyskane z pobranych kar przeznaczone będą na działalność statutową Stowarzyszenia, a w szczególności na rozwój Systemu Nsoft Pakiet DOSPON .
 2. W przypadku naruszenia Regulaminu Nsoft Pakiet DOSPON , Zarząd DOSPON ma prawo nałożyć następujące kary:
  1. finansową w wysokości od 50 zł- 200 zł : za nieprawidłowe wypełnione pola w formularzu obowiązującym uczestników Systemu Nsoft Pakiet DOSPON /  za niedopuszczalne stosowanie znaków graficznych,
  2. finansową w wysokości 1000  zł – w przypadku udostępnienia osobistego hasła dostępu do Systemu Nsoft Pakiet DOSPON (loginu) nieuprawnionym osobom
  3. finansową w wysokości 1000 zł – w przypadku udostępnienia danych z Systemu Nsoft Pakiet DOSPON  osobom nieuprawnionym
 3. W rażącym przypadku naruszenia Regulaminu, Zarząd DOSPON ma prawo poinformować członków –uczestników Systemu Nsoft Pakiet DOSPON o zaistniałej sytuacji , a także podjąć decyzje o usunięciu uczestnika z Systemu  Nsoft Pakiet DOSPON  i/lub Stowarzyszenia , po wcześniejszej weryfikacji zdarzenia przez Komisję Etyki DOSPON i inne organy odwoławcze.  Na okres rozpatrzenia sprawy uczestnik nie ma dostępu do Nsoft Pakiet DOSPON.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Opłaty za dostęp i korzystanie z Systemu Nsoft Pakiet DOSPON , Zarząd Stowarzyszenie określa samodzielnie w drodze uchwały.
 2. Agencja Nieruchomości zobowiązana jest do terminowego wnoszenia opłat za dostęp i korzystanie z Systemu Nsoft Pakiet DOSPON.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.04, 2015 r. Poprzedni Regulamin MLS z aneksami traci moc.

 
wielkanoc