drukuj
ZASADY ORGANIZACJI KURSU

"POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI"

1.Minima programowe dla kursów: "Pośrednik w obrocie nieruchomościami" i "Zarządca nieruchomości" opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
2.Prawa autorskie do programów kursów "Pośrednik w obrocie nieruchomościami" oraz kursu "Zarządca Nieruchomości" posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości. 
3.Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
5.Kurs kończy się egzaminem:
a) Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej - testowej.
b) Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
c) Skala oceny testu - pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
d) Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
e) W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
6.Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
- imię i nazwisko
- imiona rodziców
- PESEL
- adres
- telefon
- adres email
- nr licencji - jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
- informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
7.Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu. 
8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji "Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN" lub "Zarządcy Nieruchomości PFRN". 

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa.