drukuj
ZAŁOŻENIA SJ EXPERT

CELEM CERTYFIKACJI JEST WPROWADZENIE JEDNOLITYCH STANDARDÓW PRACY POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

                                           


I. Certyfikacja firm

Do Systemu Jakości PFRN Expert mogą przystąpić biura, które spełniają następujące warunki:
a) specjaliści ds. jakości -  pośrednicy (właściciele i/lub pracownicy) odpowiadający za System Jakości, należą do lokalnych stowarzyszeń zrzeszonych w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
b) biuro powinno być sygnatariuszem Karty Praw Klienta

Zgłoszenie jest dobrowolne.

Certyfikacja polega na wdrożeniu i stosowaniu  procedur zawartych w Systemie Jakości PFRN Expert przez biuro uczestniczące w Systemie.
Procedury są opracowane przez Zespół Wdrożeniowy powołany Zarząd  PFRN. Podstawą opracowania są procedury dotyczące pracy pośrednika obowiązujące w SJ Expert.

Uczestnicy SJ Expert maja obowiązek :
- przestrzegania procedur
- stosowania zapisanych w procedurze dokumentów
- udostępniania dokumentów w trakcie audytu.

Biuro nieruchomości uczestniczące w Systemie Jakości PFRN Expert poddaje się audytom  wymaganym przez SJ Expert. W ramach auditu jest m.in. sprawdzenie odbytych szkoleń wynikających z zapisów z punktu II, 1, c)
Wdrożenie Systemu Jakości PFRN Expert, utrzymanie Systemu,  szkolenia wdrażające oraz audyty zewnętrzne będą przeprowadzane przez zespół powołany przez Zarząd PFRN. 
Po zakończeniu procesu wdrożenia i audycie weryfikującym, biura otrzymują Certyfikat Jakości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
Lista rekomendowanych biur będzie publikowana na stronie www.pfrn.pl

II. Certyfikacja pośredników oraz osób wykonujących czynności pod nadzorem pośrednika.

Osoby fizyczne będące pracownikami, właścicielami lub współpracownikami biura, które wdrożyło System Jakości PFRN Expert mogą otrzymać następujące certyfikaty:
 

Experta Nieruchomości nadany przez Prezydenta  PFRN otrzymują pośrednicy spełniający następujące warunki:

a) posiadają staż pracy co najmniej 3 lata, lub
b) uczestniczą we wdrożonym  Systemie Jakości PFRN Expert lub SZJ ISO co najmniej jeden rok.
c) Expert ma obowiązek udokumentowania w trakcie audytu spełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego według wymogów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
d) Expert nieruchomości ma prawo przy nazwisku dodawać skrót E.N.F

Pracownicy otrzymują tytuł asystenta pośrednika po ukończeniu odpowiedniego szkolenia.

III. Zasady funkcjonowanie S.J. PFRN Expert

Pierwszy regulamin działania Systemu Jakości PFRN Expert jest uchwalany przez zespół wdrożeniowy powołany przez Zarząd PFRN.
Kolejne zmiany w w/w regulaminie uchwalane będą przez zespół ds. zmian wyłoniony spośród użytkowników SJ Expert

Założenia przyjęte zostały przez Zarząd PFRN uchwałą nr 5 z dnia 23 maja 2011 roku