drukuj
WSPÓŁPRACA I PARTNERZY

 

 SAGA Brokers jest jedną z najstarszych firm brokerskich w Polsce .Została założona w 1990 roku przez prof. dr. hab. Tadeusza Sangowskiego i dr. Andrzeja Gawrońskiego – specjalistów o kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w obszarze nauki i praktyki ubezpieczeniowej, nabytym w kraju i za granicą. Przez cały okres swojego istnienia Spółka doskonaliła metody pracy, umacniała pozycję rynkową i ugruntowywała bardzo dobrą opinię zarówno wśród swoich Klientów, jak i konkurencji.  

 NSoft S.A. od 2010 roku dynamicznie wspiera pracę biur obrotu nieruchomościami w dziedzinie IT. Wiodącym produktem tej firmy dla grona pośredników jest LocumNet-Online oprogramowanie stworzone dla biur i pośredników w obrocie nieruchomościami, zarówno do kompleksowej obsługi biur jak i do współpracy całych sieci biur.. 

 Polski Związek Firm Deweloperskich Oddział Wrocław . PZDF jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą grono ponad stu deweloperów w Polsce. Misją PZFD jest działanie na rzecz rozwoju polskiego rynku mieszkaniowego i upowszechnianie prawa każdej rodziny do własnego mieszkania, jako podstawowego dobra społecznego. . 

 Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Wrocław  jest organizacją , która od  dziewięćdziesięciu lat łączy ludzi różnych zawodów i specjalności zajmujących się tworzeniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz innych opracowań określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów zostało powołane przez grono zawodowych mediatorów sądowych, a także mediatorów w sporach zbiorowych, negocjatorów kryzysowych, jak również specjalistów i ekspertów zajmujących się zarządzeniem konfliktami w sferach: społecznej oraz swobody gospodarczej.Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów, współpracując z Akademią ADR i Stowarzyszeniem Mediatorów Polskich kształci mediatorów - wydaje certyfikaty i licencje w systemie kształcenia: ENMA (European Negotiation & Mediation Academy) dla - mediatorów-superwizorów, mediatorów-negocjatorów,mediatorów-trenerów,mediatorów w oświacie, mediatorów w pomocy społecznej.

 Gazeta Wyborcza Wrocław. Na łamach regionalnego dodatku DOM do Gazety członkowie Stowarzyszenia publikują comiesięczne analizy rynku nieruchomości. Udzielają wywiadów i komentarzy w bieżących sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami dla Gazety . W roku 2013 na wniosek zarządu DOSPON – redakcja Wrocławskiego Dodatku DOM do Gazety Wyborczej otrzymała nagrodę medialną regionalną Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości za profesjonalizm i obiektywizm w prezentowanych publikacjach dotyczących spraw gospodarczych regionu .  

 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu została powołana do życia w 2001 roku z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Wrocławskiego Zintegrowanego Centrum Logistycznego we współpracy z: grupą szkół ESIDEC w Metz (Ecole Supérieure Internationale de Commerce), jednym z najstarszych w Europie ośrodkiem kształcącym specjalistów logistyków, Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu, Politechniką Wrocławską, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Gminą Wrocław. 
 
 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu to wyższa szkoła zawodowa, która działa na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wpis do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych gwarantuje naszym studentom wszystkie uprawnienia wynikające ze studiowania na uczelni wyższej. Misja WSB: Partnerzy w rozwoju kariery zawodowej. Wizja WSB: Regionalny lider w kształceniu studentów łączących naukę i pracę.

 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest spadkobiercą intelektualnego i naukowego dorobku uczelni lwowskich i ich tradycji. Jako samodzielna uczelnia funkcjonuje od 1951 roku. Łączy tradycję z nowoczesnością, będąc jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce i jedyną tego typu w makroregionie Polski południowo-zachodniej. Oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych. Co roku mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opuszcza około 2800 absolwentów, którzy są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.
 
 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.