drukuj
UBEZPIECZENIE OC - OBOWIĄZKOWE

 

                                                       

                                                                         ZARZĄDCO UBEZPIECZ SIĘ !

Ubezpieczenie gwarantuje pewność i bezpieczeństwo działania, ochronę finansową na wypadek nieprzewidzianych okoliczności spowodowanych albo bezpośrednim działaniem zarządcy nieruchomości, albo osób pracujących pod jego nadzorem 

Ważne ! 

1. obowiązek posiadania ubezpieczenia OC nakłada na zarządcę nieruchomości Ustawa o gospodarce nieruchomościami 

2. kopia ubezpiecznia OC stanowi załącznik do umowy o zarządzanie nieruchomościami. Jej brak skutkuje wypowiedzeniem umowy jeśli zarządca nie dostarczy kopii w ciągu 7 dnia stronie umowy 

3. za brak ubezpiecznia OC grozi kara w wysokości do 40 000 zł , którą nakłada Wojewódzki Inspektor Handlowy 

4, zarządca ma obowiązek niezwłocznie informować strony umowy o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia OC 

Termin wykupu ubezpieczenia 

Każdego roku o tej samej porze. Należy pamiętać, że obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia czynności zarządzania. Ubezpieczenie obejmuje okres 12 miesięcy.

Na co należy zwrócić uwagę ubezpieczając się

1. Przede wszystkim – kim jestem: pracownikiem, pracodawcą, zarządcą licencjonowanym?

2. Jaka jest moja odpowiedzialność - czy pracuję samodzielnie, czy mam pod swoim nadzorem osoby, którym zlecam pracę?

3. Jakie ubezpieczenie będzie dla mnie najodpowiedniejsze pod względem wyeliminowania ryzyka?  

4. Jaki zakres, sumy ubezpieczenia i wysokości składek oferuje ubezpieczyciel?

5. Jaki system zniżek przedstawia ubezpieczyciel?

6. Jakie działanie może spowodować zwyżkę składki ubezpieczeniowej?

Ostatnia, lecz równie istotna rzecz, to marka i renoma ubezpieczyciela. Lata doświadczeń i ugruntowana pozycja na rynku, mówią same za siebie.

Suma ubezpieczenia 

Rozporządzenie Ministra Finansów określa minimalną sumę, na jaką musi ubezpieczyć się zobowiązany do ubezpieczenia.

     Jest to 50.000 euro .. 

Zakres ubezpieczenia zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1616), dla wszystkich zaproponowanych sum gwarancyjnych, dodatkowo rozszerzony o:

- rezygnację ubezpieczycieli z prawa do regresu,

- pokrycie szkód z winy umyślnej osób pracujących pod nadzorem Ubezpieczonego.

Oferta ubezpieczycieli 

Saga Brokers rekomenduje ubezpieczyciela :  PZU SA

- zawieranie umów online poprzez platformę frontin.pl

- zniżki do 40 %

- niskie składki – już od 331 zł rocznie

- wysokie sumy gwarancyjne- do 1,5 mln EUR

- szeroki zakres ubezpieczenia ( wina umyślna pracowników , brak regresu w przypadku rażącego niedbalstwa)

- asysta przy likwidacji szkody – działanie w roli pełnomocnika

- doświadczenie – wieloletnia współpraca z PFRN i DOSPON 

 

   Zarządco  wykup ubezpieczenie ! https://frontin.pl/obowiazkowe-ubezpieczenie-oc-zarzadcy-nieruchomosci/