drukuj
UBEZPIECZENIE OC - OBOWIĄZKOWE

 

                                                       

                                                                         ZARZĄDCO UBEZPIECZ SIĘ !

 

 

Ubezpieczenie gwarantuje pewność i bezpieczeństwo działania, ochronę finansową na wypadek nieprzewidzianych okoliczności spowodowanych albo bezpośrednim działaniem zarządcy nieruchomości, albo osób pracujących pod jego nadzorem 

Ważne ! 

1. obowiązek posiadania ubezpieczenia OC nakłada na zarządcę nieruchomości Ustawa o gospodarce nieruchomościami 

2. kopia dokumentu ubezpieczenia stanowi obowiązkowy załącznik do umowy pośrednictwa. Nieprzedłożenie jej w ciągu 7 dni klientowi, który o to zawnioskuje w formie pisemnej,  grozi wypowiedzenie umowy pośrednictwa ze skutkiem natychmiastowym.

3. za brak ubezpieczenia OC grozi kara w wysokości do 40 000 zł , którą nakłada Wojewódzki Inspektor Handlowy 

4. zarządca ma obowiązek niezwłocznie informować strony umowy o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia OC 

Termin wykupu ubezpieczenia 

Każdego roku o tej samej porze. Należy pamiętać, że obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia czynności zarządzania. Ubezpieczenie obejmuje okres 12 miesięcy.

Na co należy zwrócić uwagę ubezpieczając się

1. Przede wszystkim – kim jestem. Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na przedsiębiorcy prowadzącym działalność z zakresu zarządzania nieruchomościami.

2. Jaka jest moja odpowiedzialność - czy pracuję samodzielnie, czy mam pod swoim nadzorem osoby, którym zlecam pracę?

3. Jakie ubezpieczenie będzie dla mnie najodpowiedniejsze pod względem wyeliminowania ryzyka?  

4. Jaki zakres, sumy ubezpieczenia i wysokości składek oferuje ubezpieczyciel?

5. Jaki system zniżek przedstawia ubezpieczyciel?

6. Jakie działanie może spowodować zwyżkę składki ubezpieczeniowej?

Ostatnia, lecz równie istotna rzecz, to marka i renoma ubezpieczyciela. Lata doświadczeń i ugruntowana pozycja na rynku, mówią same za siebie.

Suma ubezpieczenia 

Rozporządzenie Ministra Finansów określa minimalną sumę ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości.

     Jest to 50.000 Euro . 

Zakres ubezpieczenia zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1616), dla wszystkich zaproponowanych sum gwarancyjnych, dodatkowo rozszerzony o:

- rezygnację ubezpieczycieli z prawa do regresu,

- pokrycie szkód z winy umyślnej osób pracujących pod nadzorem Ubezpieczonego.

Oferta ubezpieczycieli 

Saga Brokers rekomenduje ubezpieczyciela :  PZU SA

- zawieranie umów ubezpieczenia online

- zniżki do 40 %

- niskie składki – już od 331 zł rocznie

- wysokie sumy gwarancyjne- do 1,5 mln EUR

- szeroki zakres ubezpieczenia ( wina umyślna pracowników , brak regresu w przypadku rażącego niedbalstwa)

- asysta przy likwidacji szkody – działanie w roli pełnomocnika

- doświadczenie – wieloletnia współpraca z PFRN i DOSPON 

 

   Zarządco  wykup ubezpieczenie !   https://sagabrokers.pl/ubezpieczenie-zarzadcow/obowiazkowe-oc-zarzadcy-nieruchomosciami/