drukuj
UBEZPIECZENIE OC - OBOWIĄZKOWE

 

POŚREDNIKU – UBEZPIECZ SIĘ !

1. ubezpieczenie gwarantuje pewność i bezpieczeństwo działania, ochronę finansową na wypadek nieprzewidzianych okoliczności spowodowanych albo bezpośrednim działaniem pośrednika, albo osób wykonujących czynności pośrednictwa pod jego nadzorem

2. jest obowiązkowe - ubezpieczenie jest wymagane przez przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dotyczy pośredników w obrocie nieruchomościami, czyli przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

3. kopia dokumentu ubezpieczenia stanowi obowiązkowy załącznik do umowy pośrednictwa. Nieprzedłożenie jej w ciągu 7 dni klientowi, który o to zawnioskuje w formie pisemnej,  grozi wypowiedzenie umowy pośrednictwa ze skutkiem natychmiastowym.

4. brak ubezpieczenia OC grozi karą w wysokości do 20 000 zł, którą nakłada Wojewódzka Inspekcja Handlowa 

 

Termin wykupu ubezpieczenia 

Każdego roku o tej samej porze. Należy pamiętać, że obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia czynności pośrednictwa. Ubezpieczenie obejmuje okres 12 miesięcy.

Na co należy zwrócić uwagę ubezpieczając się

1. Przede wszystkim – kim jestem. Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na przedsiębiorcy prowadzącym działalność z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

2. Jaka jest moja odpowiedzialność - czy pracuję samodzielnie, czy mam pod swoim nadzorem osoby, którym zlecam pracę?

3. Jakie ubezpieczenie będzie dla mnie najodpowiedniejsze pod względem wyeliminowania ryzyka? 

4. Jaki zakres, sumy ubezpieczenia i wysokości składek oferuje ubezpieczyciel?

5. Jaki system zniżek przedstawia ubezpieczyciel?

6. Jakie działanie może spowodować zwyżkę składki ubezpieczeniowej?

Ostatnia, lecz równie istotna rzecz, to marka i renoma ubezpieczyciela. Lata doświadczeń i ugruntowana pozycja na rynku, mówią same za siebie.

Suma ubezpieczenia 

Rozporządzenie Ministra Finansów określa minimalną sumę ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Jest to 25.000 Euro.. 

Warto jednak rozszerzyć zakres ubezpieczenia obowiązkowego o dodatkowe opcje:

- ubezpieczenie z zakresem rozszerzonym o szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego a przede wszystkim osób, za które ponosi odpowiedzialność;

- rozszerzenie ubezpieczenia o szkody spowodowane winą umyślną osób pracujących pod nadzorem ubezpieczonego.

Oferowana jest także możliwość wykupienia ubezpieczenia ryzyk dodatkowych – opcja dobrowolna. Obejmuje dodatkowe ryzyka ubezpieczeniowe:

ï        OC za szkody powstałe wskutek wykonywanych opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomości w związku z wykonywaniem czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami

ï        OC pracodawcy

ï        OC za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, najmem bądź użytkowaniem pomieszczeń biurowych wykorzystywanych w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa przez Ubezpieczonego.

 

Oferta ubezpieczycieli 

Saga Brokers rekomenduje dwóch ubezpieczycieli: 

- Concordia Polska TUW

- PZU SA;

Każda z proponowanych ofert, zdaniem Saga Brokers, zapewnia optymalne warunki ubezpieczenia.

- najwyższe zniżki - do 60%

- niskie składki - już od 170 zł rocznie

- wysokie sumy gwarancyjne - do 1,5 mln EUR

- szeroki zakres ubezpieczenia

• wina umyślna pracowników 

• brak regresu w przypadku rażącego niedbalstwa

• możliwość rozszerzenia o ryzyka dodatkowe

- asysta przy likwidacji szkody - działamy zawsze jako Twój pełnomocnik

- doświadczenie - wieloletnia współpraca z PFRN i DOSPON 

W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z ekspertem, który przedstawi dokładnie rodzaj dostępnych ofert i dokona profesjonalnego ich porównania.

 

Pośredniku wykup ubezpieczenie ! https://sagabrokers.pl/obowiazkowe-ubezpieczenie-oc-posrednika-w-obrocie-nieruchomosciami/