drukuj
SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

     

 

Tytuł uzyskiwany po kursie - SPECJALISTA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH
Ogólna ilość godzin - 50
Ilość godzin wykładów -28
Ilość godzin ćwiczeń - 20,5
Ilość godzin pracy własnej - 1,5

Forma zaliczenia kursu
EGZAMIN:
pisemny test zamknięty wielokrotnego wyboru – zmienna liczba prawidłowych odpowiedzi – 20 pytań z materii objętej kursem
pisemny test otwarty - rozwiązanie zadań – 5 pytań

Kryteria oceny zaliczenia

1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź – maksymalnie 20 punktów.
skala oceny rozwiązania 1 zadania od 0 do 2 pkt – maksymalnie 10 punktów.
O zaliczeniu egzaminu decyduje suma punktów uzyskanych w obu etapach – minimum 20 pkt.

 

PROGRAM

KURSU SPECJALISTYCZNEGO

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

L.p.

Tematy - zagadnienia

Ilość godzin

I

ZBYCIE nieruchomości – podstawy prawne

2

1.

Regulacja i charakter prawny umowy sprzedaży oraz innych sposobów zbycia i nabycia praw do nieruchomości.

1

2.

Umowa pośrednictwa w sprzedaży lokalu mieszkalnego

1

II

Rodzaje praw do lokali mieszkalnych

4

1.

Odrębna własność lokalu mieszkalnego

2

2.

Spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego

1

3.

Inne rodzaje praw do lokalu mieszkalnego

1

III

ŹRÓDŁA INFORMACJI O LOKALU MIESZKALNYM

4

1.

Księga wieczysta

1

2.

Ewidencja gruntów i budynków

0,5

3.

Rejestr spółdzielni mieszkaniowej

0,5

4.

Wspólnota mieszkaniowa i zarządca budynku

0,5

5.

Ewidencja ludności

0,5

6.

Dokumentacja techniczna

1

IV

ANALIZA STANU PRAWNEGO lokalu mieszkalnego

4

1.

Podstawa nabycia prawa do lokalu

1

2.

Oznaczenie lokalu

1

3.

Ciężary, prawa i roszczenia osób trzecich

1

4.

Ograniczenia w zbyciu lokalu

1

V

ANALIZA CECH lokalu MIESZKALNEgo

2

1.

Lokalizacja i komunikacja

0,5

2.

Otoczenie i infrastruktura

0,5

3.

Powierzchnia i funkcjonalność lokalu

0,5

4.

Rodzaje pomieszczeń i wyposażenie lokalu

0,5

VI

aNALIZA WARTOŚCI lokalu

2

1.

Analiza makro i mikroekonomiczna rynku

1

2.

Ustalenie ceny ofertowej lokalu

1

VII

Marketing lokali mieszkalnych

4

1.

Pozyskiwanie ofert sprzedaży lokali mieszkalnych

1

2.

Oferta sprzedaży lokalu mieszkalnego

1

3.

Promocja i reklama ofert

1

4.

Prezentacja ofert nabywcom

1

VIII

UMOWA sprzedaży LOKALU MIESZKALNEGO

8

1.

Treść i forma umowy sprzedaży nieruchomości

1

2.

Zobowiązania stron umowy sprzedaży i odpowiedzialność za ich wykonanie

1

3.

Zabezpieczenie roszczeń z umowy sprzedaży nieruchomości

1

4.

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady lokalu

0,5

5.

Odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości i jej rozwiązanie

1

6.

Wpływ sprzedaży lokalu na sytuację prawną osób trzecich

1

7.

Praktyczny aspekt zobowiązująco-rozporządzającego charakteru umowy sprzedaży nieruchomości

1

8.

Prawne i praktyczne skutki przeniesienia prawa do lokalu

0,5

9.

Szczególne rodzaje sprzedaży lokali mieszkalnych

1

IX

Przedwstępna umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego

4

1.

Charakter prawny umowy przedwstępnej

0,5

2.

Treść umowy przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

1

3.

Forma i skutki prawne umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

0,5

4.

Dodatkowe postanowienia umowne w umowie przedwstępnej

0,5

5.

Wykonanie umowy przedwstępnej

0,5

6.

Skutki niewykonania przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

0,5

7.

Wygaśnięcie umowy przedwstępnej

0,5

X

umowa deweloperska

4

1.

Podstawa prawna i charakterystyka umowy deweloperskiej

0,5

2.

Treść i forma umowy deweloperskiej

1

3.

Deweloperski prospekt informacyjny

1

4.

Skutki odstąpienia od umowy deweloperskiej

1

5.

Wykonanie umowy deweloperskiej

0,5

XI

podatki i opłaty związane z posiadaniem i sprzedażą lokalu mieszkalnego

4

1.

Podatek od nieruchomości

0,5

2.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0,5

3.

Opodatkowanie odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

1

4.

Podatek od towarów i usług

0,5

5.

Taksa notarialna

0,5

6.

Koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym

0,5

7.

Inne opłaty związane ze zbyciem i nabyciem lokalu mieszkalnego

0,5

XIII

TRANSAKCJA sprzedaży NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNEJ

8

1.

Obsługa oferty przed transakcją

1

2.

Ustalenie warunków umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego

1

3.

Przygotowanie i organizacja przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu

2

4.

Przygotowanie i organizacja umowy sprzedaży lokalu

2

5.

Rozliczenie ceny sprzedaży lokalu

1

6.

Przekazanie lokalu w posiadanie nabywcy

1

 

RAZEM

50