drukuj
REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU SPECJALISTY

 REGULAMIN nadawania tytułu Specjalisty Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

I ROZDZIAŁ
Cel nadawania tytułu Specjalisty PFRN

     § 1.
W trosce o zapewnienie wysokiej jakości usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami Polska Federacja Rynku Nieruchomości nadaje tytuł Specjalisty Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, zwane dalej tytułem Specjalisty PFRN.

     § 2.
Tytuł Specjalisty PFRN nadawany jest w celu potwierdzenia posiadania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych przez osoby fizyczne, które posiadają licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN lub Zarządcy Nieruchomości PFRN i może być nadawany w różnych dziedzinach.

     § 3.
Posiadanie i posługiwanie się tytułem Specjalisty PFRN z określeniem dziedziny jest dobrowolne.

     § 4.
Polska Federacja Rynku Nieruchomości prowadzi publiczny rejestr osób, którym nadano tytuł Specjalisty PFRN w danej dziedzinie, będący integralną częścią Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN zwany dalej Rejestrem. 

     § 5.
Rejestr dostępny jest na stronie internetowej należącej do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

II ROZDZIAŁ
Tryb nadawania tytułu Specjalisty PFRN

 
     § 6.
Tytuł nadawany jest na czas nieokreślony niezwłocznie po złożeniu przez kandydata stosownego wniosku oraz po dokonaniu przez PFRN jego weryfikacji i następuje poprzez zamieszczenie w Rejestrze właściwej informacji.
 
     § 7.
Złożenie wniosku o nadanie tytułu Specjalisty PFRN w danej dziedzinie następuje po ukończeniu stosownego szkolenia zakończonego egzaminem z wynikiem pozytywnym oraz przekazaniu przez organizatora szkolenia wniosku o nadanie tytułu Specjalisty PFRN w danej dziedzinie do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. 

     § 8.
Potwierdzeniem nadania tytułu Specjalisty PFRN jest odpowiednio oznaczony certyfikat wydany w formie elektronicznej, do indywidualnego wydruku przez wnioskodawcę oraz umieszczenie w rejestrze w profilu osobowym informacji o posiadanym tytule Specjalisty PFRN.

     § 9.
Wydanie certyfikatu Specjalisty PFRN w formie elektronicznej jest bezpłatne.

     § 10.
Wydanie certyfikatu Specjalisty PFRN w formie papierowej następuje po złożeniu zamówienia i uiszczeniu opłaty ustalonej przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. 

     § 11.
Certyfikat Specjalisty PFRN może być używany do celów informacyjnych oraz reklamowych. 

     § 12.
Certyfikat Specjalisty PFRN jest ważny wyłącznie z aktualną licencją PFRN odpowiednio Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości w zależności od specjalizacji.

     § 13.
Wzór certyfikat nadania tytułu Specjalisty PFRN określa Polska Federacja Rynku Nieruchomości.

     § 14.
Osobie posiadającej tytuł Specjalisty PFRN przysługuje prawo do jego zrzeczenia się i żądania wykreślenia z Rejestru. 
Zrzeczenie się licencji PFRN w trybie § 16 lub § 33 regulaminu nadawania licencji PFRN jest jednoznaczne z zrzeczeniem się wszystkich posiadanych tytułów specjalisty PFRN odpowiednio dla danej licencji. Pozbawianie licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN lub Zarządcy Nieruchomości PFRN jest jednoznaczne z pozbawianiem wszystkich tytułów specjalisty PFRN przypisanych do danej licencji.
 
III ROZDZIAŁ
Postanowienia końcowe

 
     § 15.
Używanie tytułu specjalisty PFRN bez ważnej odpowiedniej licencji pośrednika lub zarządcy albo po doręczeniu decyzji o jej pozbawieniu jest sprzeczne z niniejszym Regulaminem i uprawnia Polską Federację Rynku Nieruchomości do żądania stosownego odszkodowania.

     § 16.
Rodzaje tytułów Specjalisty PFRN i ich nazwy określane są uchwałą zarządu PFRN, podjętą na wniosek członka zarządu lub organu doradczego PFRN. Wykaz aktualnych tytułów Specjalisty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

     § 17.
Polska Federacja Rynku Nieruchomości zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu na stronie internetowej PFRN, jednakże nie wcześniej niż po upływie 30 dni od publikacji.

     § 18.
We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

     § 19.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 14 października 2014 roku, po opublikowaniu na stronie internetowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (Centralnego Rejestru PFRN)