drukuj
OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO NSOFT PAKIET DOSPON

 

NSOFT- PAKIET DOSPON

                                                                

Firma:_____________________________________________________________________________ z siedzibą w ______________________ przy ul. _______________________________________, zarejestrowany/a przez ____________________________________________________________, pod numerem ____________, reprezentowany/a przez _______________________________ __________________________________________________________________________________

zgłasza następujące osoby do korzystania z systemu NSOFT PAKIET DOSPON i zobowiązuje się w ich imieniu do przestrzegania postanowień Regulaminu  NSOFT PAKIET DOSPON, a także do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach związanych z korzystaniem z Systemu  NSOFT PAKIET przez te osoby:

1. _____________________________________________________________________________ wykonujący/a czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami:

 na podstawie licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami nr _________

 pod nadzorem osoby posiadającej licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami _____________________________________________________- nr licencji _________*

2. _____________________________________________________________________________ wykonujący/a czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami:

 na podstawie licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami nr _________

 pod nadzorem osoby posiadającej licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami _____________________________________________________- nr licencji _________*

3. _____________________________________________________________________________ wykonujący/a czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami:

 na podstawie licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami nr _________

 pod nadzorem osoby posiadającej licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami _____________________________________________________- nr licencji _________*

Jednocześnie oświadczam, że:

- firma / pośrednik*) spełnia wymagania określone w regulaminie NSOFT PAKIET DOSPON

- postanowienia regulaminu  NSOFT PAKIET DOSPON - w tym określone w załącznikach - zostały przyjęte i zaakceptowane

- w/w zgłoszone osoby zapoznały się z regulaminem  NSOFT PAKIET DOSPON i zostały zobowiązane do jego przestrzegania,

- zobowiązuję się ponosić wszelkie konsekwencje wynikające z Regulaminu  NSOFT PAKIET DOSPON w tym, że ponoszę pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania w/w osób związane z uczestnictwem w systemie  NSOFT PAKIET DOSPON.

*) zaznaczyć właściwe

.................................. dnia .................................... ............................................

pieczęć i podpis właściciela biura

 

Do oświadczenia należy dołączyć kopie nw. dokumentów:

- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS

- Zaświadczenie o numerze NIP

- Zaświadczenie o numerze REGON