drukuj
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

deklaracja do pobrania pdf 

 

 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  DOSPON

 

1. Nazwisko i imiona .....................................................................................................................

2. Imię ojca ........................................, imię i nazwisko rodowe matki …………………………………

3. Numer licencji zawodowej ……………………………………………………………………………..

4. Data i miejsce urodzenia ...........................................................................................................

5. Obywatelstwo .............................................................................................................................

6. Adres zamieszkania, kod, numer telefonu.................................................................................

...................................................................................................................................................

7. Dowód osobisty: seria .............., nr ……………………… PESEL ..............................................

8 . Wykształcenie ………………………………………………………………………………………..

9. Miejsce pracy .........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

10. Dane kontaktowe:

Telefon służbowy ..........................................

mail: ............................................................... 

tel. komórkowy.................................................

11. Jestem właścicielem / pracownikiem* firmy …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

 

Ja, niżej podpisany(a)........................................................................................................................

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości "DOSPON" we Wrocławiu

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Stowarzyszenia oraz Kodeks Etyki Pośredników i Zarządców  PFRN. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia.

.......................................................................................................................

MIEJSCOWOŚĆ, DATA , PODPIS

 

DO DEKLARACJI NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1. Kserokopię licencji zawodowej,

2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych/RODO

3. Jedno zdjęcie,

4. Kserokopię aktualnego ubezpieczenia OC,

5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

6. Oświadczenie o przystąpieniu do Systemu NSOFT PAKIET DOSPON * nieobowiązkowe

7. Upoważnienie dla DOSPON do wystawiania faktury VAT

 

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

Zarząd na swoim posiedzeniu w dniu ................................................... podjął uchwałę w sprawie przyjęcia w/w kandydata na członka Stowarzyszenia.

Postanowiono ..............................................................................................................................

Podpisy członków Zarządu "DOSPON":

1. ........................................................................

2. ........................................................................

3. ........................................................................

4. ........................................................................

5. ........................................................................

6. ........................................................................

7. .......................................................................

 

OŚWIADCZENIA - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ

 

1. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PEŁNEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH I NIEKARALNOŚCI                                                                                                                                                                                                                                                                             

Oświadczam, że posiadam pełna zdolność do czynności prawnych oraz, że nie byłem/-am karany/-a za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe.

.......................................................................

                  data i podpis

 

2. UPOWAŻNIENIE

Oświadczam, że Firma ...................................................................................................

Adres ..............................................................................................................................

jest płatnikiem VAT i posiada nr NIP ............................................... REGON.............................................KRS.....................................

Upoważniam DOSPON do wystawiania faktur VAT, dotyczących usług świadczonych przez DOSPON w celach statutowych bez mojego podpisu

.......................................................................

                  data i podpis

 

3. OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SYSTEMU NSOFT PAKIET DOSPON

(MLS DOSPON)

*wypełniasz jeśli chcesz korzystać z pakietu

Firma:_____________________________________________________________________

________ z siedzibą w ____________________przy ul. ___________________________________,

zarejestrowany/a przez____________________________________________________________, pod numerem

____________, NIP ________ REGON ________  KRS ________

reprezentowana  przez _______________________________

Oświadczam, że przystępuje do systemu Nsoft Pakiet DOSPON ( MLS DOSPON), znam Regulamin systemu i upoważniam  DOSPON do wystawiania faktur VAT za Nsoft Pakiet DOSPON ( MLS DOSPON) bez  mojego podpisu

.......................................................................

                  data i podpis

 

4. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH / RODO

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i ujawnianie moich danych osobowych w celach statutowych przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości DOSPON oraz Polską Federację Rynku Nieruchomości, której Stowarzyszenie jest członkiem.

.......................................................................

                  data i podpis

Informacja na temat Twoich danych osobowych (dotyczy osób fizycznych)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w związku prowadzoną korespondencją mailową, co w świetle obwiązujących przepisów jest czynnością przetwarzania danych osobowych, informuję, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości  DOSPON

Z siedzibą: 53-674 Wrocław, ul. Legnicka 46-46A, III p. lok.16

Tel/mail: 728-186-546, stowarzyszenie@dospon.pl

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie:

w celu promocji i marketingu usług świadczonych przez Stowarzyszenie, to jest w celu powiadamiania Cię o aktualnych szkolenia, kursach, imprezach integracyjnych oraz wszelkich wydarzeniach związanych z działalnością Stowarzyszenia, co w przypadku członków DOSPON jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, w pozostałych przypadkach wymaga Twojej zgody.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego, w tym profilowania naszych usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

Mamy prawo przetwarzania Twoich danych w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest realizacją naszego uzasadnionego interesu, przez okres maksymalnie do 10 lat.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, do przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:

Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione innym podmiotom.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane także w formie profilowania (wykorzystywane do tworzenia profili osób zainteresowanych dana kategorią świadczeń – szkoleniami, kursami, innymi wydarzeniami). Konsekwencją wskazanych sposobów przetwarzania danych będzie optymalizacja oferty naszego Stowarzyszenia, co oznaczać będzie, że przedstawione zostaną Ci tylko te oferty, które faktycznie mogą Cię zainteresować.