drukuj
3.02.2018 BAL RYNKU NIERUCHOMOŚCI

        FORMULARZ  ZGŁOSZENIA NA IMPREZE INTEGRACYJNĄ  W DOSPON

 

Prosimy o przesłanie czytelnie wypełnionego formularza wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty  na konto DOSPON nr 30 2490 0005 0000 4500 5629 8056): faxem  71 344 64 09, mailem: stowarzyszenie@dospon.pl lub dostarczenie osobiście do DOSPON: Wrocław, ul. Legnicka 46-46A, lok. 16,

~~ 03.02.2018 rok ~~

Noworoczny Bal Rynku Nieruchomości

 

Dane do faktury :

 

Nazwa firmy: ........................................................................................................................................

Adres:  .................................................................................................................................................

NIP:............................................ Tel. ..........................................E-mail…………………………………..

 

Członek Stowarzyszenia:          TAK /    NIE   /   współpracownik członka Dospon  /  kursant Dospon

 

UCZESTNICY:  (proszę o podanie Imienia, nazwiska )

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Warunki  rezygnacji: rezygnacja tylko w formie pisemnej
Brak pisemnej rezygnacji w nieprzekraczalnym terminie do 16.01.2018. do godz. 12:00 i nie wzięcie udziału w imprezie  powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału w  imprezie, opłata jak dla osób niestowarzyszonych. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją  z imprezy.

Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa w  imprezie integracyjnej organizowanej  przez DOSPON oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości w związku z prowadzoną procedurą (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz.

883).

Upoważniam DOSPON do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.                                                                   

                                                                                                                                                       ………………………………………..

                                                                                                                                                          Data i czytelny podpis