drukuj
(wróć) SZKOLENIE: Najem lokali – teoria, praktyka, ostatnie zmiany (31.07.2019)

23.08.2019

Stowarzyszenie Dospon

zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie:

 

WYKŁADOWCA: Piotr Dobrowolski

Szkolenie odbędzie się w dniu 23.08.2019r. ( piątek ) w godz. 9:00 - 16:00
rejestracja od godz. 8:30

MIEJSCE SZKOLENIA: Hotel Vega ul. Grabiszyńska 251,  53-234 Wrocław

http://www.hotelvega.pl/

 

 

 

PROWADZĄCY:

Piotr Dobrowolski - radca prawny

Zawodowy prawnik, specjalista z zakresu prawa nieruchomości z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Wykładowca akademicki, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Stały wykładowca Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Prelegent licznych konferencji i szkoleń dotyczących prawa nieruchomości.  Aktywny uczestnik debat i dyskusji dotyczących codziennej pracy profesjonalistów rynku nieruchomości. Autor specjalistycznych artykułów poruszających aktualne problemy z dziedziny prawa i rynku nieruchomości. W codziennej pracy zajmuje się wsparciem prawnym procesów inwestycyjnych, projektowaniem kontraktów, sporami sądowymi związanymi z nieruchomościami.

Wstęp

 

                                             Najem, to jedna z tych umów o korzystanie z nieruchomości, która z pozoru łatwa, w praktyce zawiera szereg pułapek. Dzieje się tak chociażby z tego powodu, iż przepisy dotyczące najmu znajdują się nie tylko w Kodeksie cywilnym, ale również poza nim, w budzącej wiele kontrowersji ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Mało kto jednak pamięta, że do najmu stosujemy ogólne zasady prawa zobowiązań, z których również możemy czerpać i powinniśmy znać. Na rynku nieruchomości, również wśród pośredników i zarządców nieruchomości, panuje szereg mitów i teorii, które nie wytrzymują konfrontacji ze stanem prawnym. Proponowane szkolenie poświęcone będzie szczegółowemu omówieniu poszczególnych problemów z nim związanych z instytucją najmu i obaleniu panujących mitów. Przebrniemy przez kolejne zagadnienia związane z oddawaniem nieruchomości w najem, skonfrontujemy funkcjonujące na rynku zapisy umów ze stanem prawnym, omówimy czy są skuteczne i jakie zagrożenie płynie ze stosowania zapisów niezgodnych z przepisami prawa. Wskażę sposoby, jak w trudnej materii dotyczącej najmu odnaleźć sposoby na polepszenie sytuacji wynajmującego względem najemcy.

Założenia

Szkolenie odbędzie się w formie seminarium. Kładzie nacisk na aktywny udział uczestników. Nie robimy wykładu. Będziemy analizować poszczególne problemy związane z najmem i poszukiwać rozwiązań. Przeanalizujemy orzecznictwo sądów dotyczących najmu. Zastanowimy się nad prawidłową redakcją zapisów umów najmu. Pożądanym jest, by uczestnicy przygotowali własne zagadnienia, z którym borykają się w zakresie najmu, które wspólnie przeanalizujemy.

Cele

 1. Usystematyzowanie wiedzy na temat najmu.

 2. Uporządkowanie wiedzy na temat źródeł najmu i nauka swobodnego poruszania się po nich.

 3. Zapoznanie uczestników z obowiązującym orzecznictwem i poglądami nauki prawa.

 4. Nauka, jak w praktyczny sposób korzystać z przepisów, jak je czytać i interpretować.

 5. Rozwianie szeregu mitów dotyczących najmu.

 6. Zapoznanie się z ostatnimi zmianami legislacyjnymi.

Metody dydaktyczne

 1. Wykład

 2. Prezentacja multimedialna

 3. Dyskusja

 4. Case study

 PROGRAM SZKOLENIA:

Źródła prawa

 1. Gdzie szukać przepisów dotyczących najmu?

 2. Czy najem to tylko Kodeks cywilny 
  i ustawa o ochronie praw lokatorów?

Zawarcie umowy najmu

 1. Czy osoba nie będąca właścicielem może zawrzeć umowę najmu?

 2. Kto może być stroną umowy najmu lokalu użytkowego?

 3. Kto może być stroną umowy najmu okazjonalnego?

 4. Kto może być stroną umowy najmu instytucjonalnego?

 5. Forma umowy najmu

 6. Zawarcie umowy per facta concludentia

 7. Milczące przedłużenie umowy najmu 
  i jego konsekwencje

 8. Najem a małżeństwo

 9. Czy i kogo najemca może przyjąć do zajmowanego lokalu?

Obowiązki stron

 1. Obowiązki wynajmującego

 2. Obowiązki najemcy

 3. Skutki niewywiązywania się przez strony ze swoich obowiązków

 4. Rozliczanie mediów

 5. Odśnieżanie i usuwanie zalodzenia

 6. Kto odpowiada za zalanie sąsiada - właściciel, czy najemca?

 7. Kiedy i za co wynajmującemu grozi kara w wysokości 100 000 zł?

Nakłady

 1. Umowy najmu z adaptacją lokalu

 2. Rodzaje nakładów

 3. Rozliczanie nakładów

Czas trwania umowy najmu

 1. Umowy na czas oznaczony

 2. Umowy na czas nieoznaczony

Podwyższanie czynszu

 1. Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego

 2. Podwyższenie czynszu najmu lokalu mieszkalnego

 3. Podwyższanie czynszu w umowach najmu okazjonalnego i instytucjonalnego

Wypowiedzenie umowy najmu

 1. Uwagi ogólne

 2. Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego

 3. Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

 4. Rękojmia

 5. Treść oświadczeń w procedurze wypowiadania umowy najmu

 6. Okresy wypowiedzenia i sposoby ich skracania

 7. Wypowiadanie umów na czas nieoznaczony

 8. Wypowiadanie umów na czas oznaczony

 9. Ekstraordynaryjne przypadki rozwiązania umowy najmu

 10. Obowiązki stron po zakończeniu stosunku najmu

Zmiany podmiotowe

 1. Jak zabezpieczyć się przed wypowiedzeniem umowy najmu przez następcę prawnego?

 2. Uprawnienia najemcy na wypadek wypowiedzenia umowy przez nabywcę lokalu

 3. "Dziedziczenie najmu"

Kaucja

 1. Kaucja jako warunek zawarcia umowy najmu

 2. Czym tak naprawdę jest kaucja?

 3. Jak wysoką kaucję pobrać?

 4. Zasady zwrotu kaucji

 5. Zwrot kaucji w przypadku zbycia lokalu przez wynajmującego

 6. Kaucja w najmie okazjonalnym – odmienności.

Rozwiązywanie problemów z lokatorami

 1. Czy mogę odciąć media w lokalu i kiedy będzie to legalne?

 2. Czy mogę wymienić zamki?

 3. Powództwo eksmisyjne

 4. Spory o czynsz najmu i inne opłaty

Najem z cudzoziemcami

1.    Różnice i podstawowe zasady

2.    Dochodzenie roszczeń od cudzoziemców

Najem okazjonalny

1.    Kto może być stroną umowy najmu okazjonalnego?

2.    Czy najem okazjonalny to recepta na wszystkie problemy?

3.    Rozwiązanie umowy najmu okazjonalnego przed upływem czasu jej trwania

4.    Podwyższenie czynszu najmu

5.    Postępowanie eksmisyjne przy umowie najmu okazjonalnego

6.    Czy warto zawierać umowy najmu?

Najem instytucjonalny

 1. Czym jest najem instytucjonalny?

 2. Sytuacja najemcy w umowie najmu instytucjonalnego

 3. Podobieństwa i różnice z najmem okazjonalnym

 4. Kontrowersje

 HARMONOGRAM SZKOLENIA:

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 – 10.30

Wykład  (2 X 45 minut)

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 12.15

Wykład ( 2  x  45 minut)

12.15 - 12.45

Przerwa na lunch

12.45 – 14.15

Wykład (2 x 45 minut)

14.15 - 14. 30

przerwa

14.30 – 16.00

Wykład (2 x 45 minut)

Czas trwania – 8 godz. edukacyjnych

CENA: 

Członkowie DOSPON

w ramach limitu jednego szkolenia bezpłatnego dla członka DOSPON w roku 2019

BEZPŁATNIE

Członkowie Dospon, którzy wykorzystali limit bezpłatnego szkolenia

120,00 zł

Członkowie DOSPON zalegający z opłatami na  rzecz Stowarzyszenia

240,00 zł

Współpracownicy członków DOSPON

(osoby zgłoszone przez członka Dospon, faktura vat wystawiana na firmę członka Dospon)

216,00 zł

  Absolwenci kursów DOSPON (2013-2019) pośrednik PFRN/zarządca PFRN

216,00 zł

Osoby niestowarzyszone

240,00 zł

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W CENĘ WLICZONY JEST PODATEK VAT

Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 26.01.2016r. warunkiem skorzystania z nieodpłatnego szkolenia jest nie zaleganie z płatnościami na rzecz Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia, zalegający na dzień zgłoszenia z płatnością składek członkowskich oraz za system MLS DOSPON, obciążeni będą opłatą za szkolenie / seminarium w wysokości takiej samej, jak osoby niezrzeszone.
 

ZGŁOSZENIA:
Swoje uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać mailem: stowarzyszenie@dospon.pl lub osobiście w biurze stowarzyszenia: 50-075 Wrocław, ul. Legnicka 46-46A IIIp. lok. 16; 
na załączonym formularzu wraz z dowodem wpłaty na konto DOSPON nr 22114020040000390277656982

WARUNKI REZYGNACJI:

rezygnacja tylko w formie pisemnej
Brak pisemnej rezygnacji w nieprzekraczalnym terminie do 20.08.2019r.  i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje :

1) w stosunku do członków DOSPON - utrata uprawnienia do jednego bezpłatnego szkolenia w roku 2019 
2) w stosunku do pozostałych uczestników – obciążenie pełnymi kosztami udziału w szkoleniu, opłata jak dla osób niestowarzyszonych. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY :http://www.dospon.pl/material,szkolenie-najem-%EF%BF%BD-teoria-praktyka-ostatnie-zmiany,851.html

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapisywanie się w terminie do 20.08.2019r. na załączonym formularzu, wraz z potwierdzeniem płatności.

 Serdecznie zapraszamy!