drukuj
(wróć) 24.08- Warsztaty najem w praktyce (09.08.2017)

Stowarzyszenie Dospon serdecznie zaprasza na szkolenie

" NAJEM W PRAKTYCE"

które poprowadzi wykładowca  Piotr Dobrowolski.

 

Szkolenie odbędzie się 24.08.2017r. 

w biurze stowarzyszenia DOSPON przy ul. Legnickiej 46-46a, lok 16 we Wrocławiu

 

Wykładowca :

Piotr Dobrowolski - radca prawny. Od 10 lat wykonuję zawód radcy prawnego we własnej kancelarii i tak samo długo zajmuję się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Jak każdy prawnik, ukończyłem studia prawnicze - w moim przypadku był to Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu. Kolejnym etapem była aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radów Prawnych w Poznaniu, a po niej własna praktyka, która trwa po dziś dzień. Zajmuję sięprawem nieruchomości w szerokim tego słowa znaczeniu. Pomagam pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości w ich codziennej pracy.

Opracowuję umowy pośrednictwa i reprezentuję pośrednikach w sporach sadowych. Doradzam inwestorom, prowadzę audyty nieruchomości i regulację ich stanów prawnych.

Reprezentuję Klientów z sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami, takich jak : znoszenie współwłasności nieruchomości, zasiedzenia, wywłaszczenia, postępowania eksmisyjne, dochodzenie roszczeń z tytułu wad budynku. Negocjuję i projektuję umowy dotyczące obrotu nieruchomościami i korzystania z nich, wśród nich umowy najmu, którym to zagadnieniem interesuję się w szczególności. Drugim obszarem mojej praktyki zawodowej jest prawo rodzinne.

Prowadzę spory o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, wykonywanie kontaktów z dzieckiem, czy podział majątku małżeńskiego po rozwodzie.

Równolegle z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, zajmuję się dydaktyką. Od ponad 10 lat prowadzę szkolenia, wykładam, jestem promotorem prac dyplomowych

i egzaminuję. Swoje obserwacje z dziedziny prawa nieruchomości, tego istniejącego i tego projektowanego staram się ubierać w krótkie komentarze, które publikuję na swojej

facebookowej stronie.

 

Wstęp

Najem, to jedna z tych umów o korzystanie z nieruchomości, która z pozoru łatwa, w praktyce zawiera szereg pułapek. Dzieje się tak chociażby z tego powodu, iż przepisu dotyczące

najmu znajdują się nie tylko w Kodeksie cywilnym, ale również poza nim, w budzącej wiele kontrowersji ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie

Kodeksu cywilnego. Mało kto jednak pamięta, że do najmu stosujemy ogólne zasady prawa zobowiązań, z których również możemy czerpać i je znać. Na rynku nieruchomości, również wśród

pośredników i zarządców nieruchomości, panuje szereg mitów i teorii, które nie wytrzymują konfrontacji ze stanem prawnym. Proponowane szkolenie poświęcone będzie szczegółowemu

omówieniu poszczególnych problemów z nim związanych z instytucją najmu i obaleniu panujących mitów.

Założenia

Szkolenie odbędzie się w formie seminarium. Zakładamy pewien tok zajęć, jednakże w ich trakcie przewidziany i pożądany jest aktywny udział uczestników. Będziemy stawiać sobie

problemy i zagadnienia i wspólnie szukać na nie odpowiedzi. Przeanalizujemy szereg orzeczeń sądów, dotyczących najmu. Zastanowimy się nad prawidłową redakcją zapisów umów najmu.

Pożądanym jest, by uczestnicy przygotowali własne zagadnienia, z którym borykają się w zakresie najmu, by można było je omówić. Problemy takie mogą zostać zgłoszone albo jeszcze przed

szkoleniem, albo w jego trakcie.

Cele

1. Usystematyzowanie wiedzy na temat najmu.

2. Uporządkowanie wiedzy na temat źródeł najmu i nauka swobodnego poruszania się po nich.

3. Zapoznanie uczestników z obowiązującym orzecznictwem i poglądami nauki prawa.

4. Nauka, jak w praktyczny sposób korzystać z przepisów, jak je czytać i interpretować.

5. Rozwianie szeregu mitów dotyczących najmu.

6. Omówienie projektowanych zmian w zakresie stosunku najmu.

Metody dydaktyczne

1. Wykład

2. Prezentacja multimedialna

3. Dyskusja

4. Case study

 

Ramowy program

Źródła prawa

1. Gdzie szukać przepisów dotyczących najmu?

2. Czy najem to tylko Kodeks cywilny i ustawa o ochronie praw lokatorów?

Zawarcie umowy najmu

1. Czy osoba nie będąca właścicielem może zawrzeć umowę najmu?

2. Kto może być stroną umowy najmu lokalu użytkowego?

3. Kto może być stroną umowy najmu okazjonalnego?

4. Kto może być stroną umowy najmu instytucjonalnego?

5. Forma umowy najmu

6. Zawarcie umowy per facta concludentia

7. Milczące przedłużenie umowy najmu i jego konsekwencje

8. Najem a małżeństwo

9. Czy i kogo najemca może przyjąć do zajmowanego lokalu?

Obowiązki stron

1. Obowiązki wynajmującego

2. Obowiązki najemcy

3. Skutki niewywiązywania się przez strony

ze swoich obowiązków

4. Rozliczanie mediów

5. Odśnieżanie i usuwanie zalodzenia

6. Kto odpowiada za zalanie sąsiada - właściciel, czy najemca?

7. Kiedy i za co wynajmującemu grozi kara w wysokości 100 000 zł?

Nakłady

1. Umowy najmu z adaptacją lokalu

2. Rozliczanie nakładów

3. Części składowe i przynależności

Czas trwania umowy najmu

1. Umowy na czas oznaczony

2. Umowy na czas nieoznaczony

Podwyższanie czynszu

1. Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego

2. Podwyższenie czynszu najmu lokalu mieszkalnego

Wypowiedzenie umowy najmu

1. Uwagi ogólne

2. Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego

3. Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

4. Rękojmia

5. Treść oświadczeń w procedurze wypowiadania umowy najmu

6. Okresy wypowiedzenia i sposoby ich skracania

7. Wypowiadanie umów na czas nieoznaczony

8. Wypowiadanie umów na czas oznaczony

9. Ekstraordynaryjne przypadki rozwiązania umowy najmu

10. Obowiązki stron po zakończeniu stosunku najmu

Zmiany podmiotowe

1. Jak zabezpieczyć się przed wypowiedzeniem umowy najmu przez następcę prawnego?

2. Uprawnienia najemcy na wypadek wypowiedzenia umowy przez nabywcę lokalu

3. "Dziedziczenie najmu"

Kaucja

1. Kaucja jako warunek zawarcia umowy najmu

2. Kaucja w umowie najmu okazjonalnego i instytucjonalnego

3. Jak wysoką kaucję pobrać?

4. Zasady zwrotu kaucji

5. Zwrot kaucji w przypadku zbycia lokalu przez wynajmującego

Rozwiązywanie problemów z lokatorami

1. Czy mogę odciąć media w lokalu i kiedy będzie to legalne?

2. Czy mogę wymienić zamki?

3. Powództwo eksmisyjne

4. Spory o czynsz najmu i inne opłaty – stan obecny i projektowane zmiany

Najem z cudzoziemcami

1. Różnice i podstawowe zasady

2. Dochodzenie roszczeń od cudzoziemców

Najem okazjonalny

1. Kto może być stroną umowy najmu okazjonalnego?

2. Czy najem okazjonalny to recepta na wszystkie problemy?

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 – 10.30

Wykład  (2 X 45 minut)

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa + ciasteczka

10.45 – 12.15

Wykład ( 2  x  45 minut)

12.15 - 12.45

Przerwa kawowa  + kanapka

12.45 – 14.15

Wykład (2 x 45 minut)

14.15 - 14. 30

przerwa

14.30 – 16.00

Wykład (2 x 45 minut)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania – 8 godz. edukacyjnych

 

CENA:

Członkowie DOSPON

w ramach limitu jednego szkolenia bezpłatnego dla członka DOSPON w roku 2017

BEZPŁATNIE

Członkowie DOSPON

po wykorzystaniu limitu jednego szkolenie bezpłatnego dla członka DOSPON w roku 2017

 70,00 zł

Członkowie DOSPON zalegający z opłatami na  rzecz Stowarzyszenia

140,00 zł 

Współpracownicy członków DOSPON,  absolwenci kursów DOSPON (2013-2017) pośrednik PFRN/zarządca PFRN

126,00 zł

Osoby niestowarzyszone

140,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

W CENĘ WLICZONY JEST PODATEK VAT


Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 26.01.2016r. warunkiem skorzystania z nieodpłatnego szkolenia jest nie zaleganie z płatnościami na rzecz Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia, zalegający na dzień zgłoszenia z płatnością składek członkowskich oraz za system MLS DOSPON, obciążeni będą opłatą za szkolenie / seminarium w wysokości takiej samej, jak osoby niezrzeszone.

ZGŁOSZENIA:

Swoje uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać faksem 71/344 64 09, mailem: stowarzyszenie@dospon.pl lub osobiście w biurze stowarzyszenia: 50-075 Wrocław, ul. Legnicka 46-46A IIIp. lok. 16; na załączonym formularzu wraz z dowodem wpłaty na konto DOSPON nr 30 2490 0005 0000 4500 5629 8056.

WARUNKI REZYGNACJI:

rezygnacja tylko w formie pisemnej


Brak pisemnej rezygnacji w nieprzekraczalnym terminie do 18.08.2017r.  i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje :

1) w stosunku do członków DOSPON - utrata uprawnienia do jednego bezpłatnego szkolenia w roku 2017  
2) w stosunku do pozostałych uczestników – obciążenie pełnymi kosztami udziału w szkoleniu , opłata jak dla osób niestowarzyszonych. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapisywanie się w terminie do
18.08.2017 r.

 Serdecznie zapraszamy!


Pozdrawiam

Monika Smoter
Wiceprezes Zarządu do spraw Edukacji.